Циклова комісія товарознавства та маркетингової діяльності

Циклова комісія товарознавства та маркетингової діяльності є невід’ємною ланкою у житті коледжу.

На цикловій комісії, як у великій родині, панує злагода та взаємодопомога, бо багато наших колег працюють у рідному коледжі більшу частину свого трудового життя, вони вкладають всю душу в улюблену справу. Саме тому молодим викладачам цікаво і легко починати діяльність з такими наставниками.

Посилення конкуренції на світовому ринку спонукає підприємства витрачати багато зусиль і коштів на просування виготовлених товарів та розроблення принципово нових їх зразків з урахуванням потреб споживачів.

Освіта була, є і залишається надовго одним з поширених, впливових та ефективних засобів підвищення свідомості споживача, вміння приймати компетентне рішення про вибір товарів та послуг на ринку. Вона дозволяє створювати умови для забезпечення як здоров’я та безпечності самого споживача, так і «здоров’я» суспільства в цілому. Існує нагальна потреба у кваліфікованих фахівцях, які б могли не тільки особисто передавати свої знання іншим, але й вміти організувати осередки створення та поширення таких знань серед значної кількості споживачів.

Духовне і національне відродження залежить від того, яким буде викладач, наскільки його особистість, професійні якості відповідають вимогам сьогодення, яку він займає життєву позицію.

Навчально-виховний процес з підготовки фахівців спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  здійснюється на принципах демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних об’єднань, спільної діяльності педагогічних працівників, організацій споживчої кооперації, підприємств та установ інших форм господарювання, студентів та їх батьків.

Науково-методична робота викладачів циклової комісії спрямована на підвищення рівня конкурентоспроможності випускників коледжу на сучасному ринку праці шляхом вдосконалення навчально-виховного процесу, професійної спрямованості товарознавчо-комерційних дисциплін; впровадження поряд з традиційними формами навчання  нетрадиційних, інноваційних технологій, які взаємодоповнюють одні одних і які можуть забезпечити в умовах сьогоднішнього дня високу якість підготовки молодших спеціалістів.

Особливістю навчального процесу є те, що студенти виконують курсові роботи за матеріалами конкретного підприємства. Завдяки цьому теоретичні знання, набуті в аудиторіях, доповнюються глибокою практичною підготовкою.

Навчальну і виробничу практику студенти мають змогу проходити на підприємствах, організаціях Кіровоградської облспоживспілки та виробничих і торговельних підприємствах області інших форм власності: ДП «Гарантія маркет», супермаркет «Фуршет», ТОВ «Копилка», Відкрите акціонерне товариство «Креатив», Закрите акціонерне товариство «Гідросила», підприємство «Універсальна міжрайонна оптова торговельна база  облспоживспілки» тощо, з якими адміністрацією коледжу укладені відповідні домовленості. Всі бази практики паспортизовані і забезпечують необхідні умови для виконання програм практики.

Маркетолог – ефективний фахівець, який розробляє стратегію і тактику розвитку ринкової поведінки підприємства на основі маркетингової інформації;  організує комплекс ринкових досліджень, пов’язаних з ринком, товаром, споживачем; організує, планує і проводить рекламні кампанії;  аналізує ефективність проведення маркетингових заходів; креативно мислить, комунікабельний, вміє працювати в команді.          

Випускники коледжу за цією спеціальністю зможуть продовжити навчання за інтегрованими навчальними планами освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр (магістр) у Полтавському університеті економіки і торгівлі та Кіровоградському Національному технічному університеті.

 

 До складу циклової комісії входять:

Черненко Олександр Володимирович – голова циклової комісії товарознавства та маркетингової діяльності, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, кандидат педагогічних наук.

Викладає дисципліни: основи менеджменту, комерційна діяльність, організація закупівель і продажу, основи маркетингу.

2008 року закінчив Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” за спеціальністю Менеджмент і отримав кваліфікацію бакалавра з менеджменту, 2010 року закінчив Державну льотну академію за спеціальністю Управління інноваційною діяльністю, здобув кваліфікацію професіонала з інноваційної діяльності.

У 2016 році Олександр Володимирович захистив дисертацію і отримав вчене звання кандидата педагогічних наук за спеціальністю “Теорія і методика професійної освіти”.

 

Панченко Володимир Анатолійович – викладач вищої кваліфікаційної категорії, доктор економічний наук, професор. Займає посаду заступника директора з навчально-виховної роботи.

Викладає дисципліни: основи торговельного підприємництва, розроблення товару, логістика, товарознавство продовольчих товарів.

В 1994 році закінчив Полтавський кооперативний інститут, спеціальність «Товарознавство продовольчих товарів, в 1998 році , педагогічний факультет Полтавського кооперативного інституту за спеціальністю «Професійне навчання», присвоєно кваліфікацію викладач «Основи торговельного підприємництва».

         

                                                                                                                                                                                                          Акімкін Олександр Миколайович – викладач першої кваліфікаційної категорії, кандидат  педагогічних наук.

Викладає дисципліни: основи екології та безпека товарів народного споживання, товарознавство непродовольчих товарів, електронна комерція, основи психології та етики бізнесу,

У 2011 році закінчив Кіровоградський кооперативний коледж імені М.П.Сая за спеціальністю Товарознавство та комерційна діяльність. Здобув вищу освіту у Полтавському університеті економіки і торгівлі за спеціальністю  “Товарознавство та експертиза в митній справі”, кваліфікація  товарознавець-експерт. У 2020 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Приватна освіта на території Єлисаветградщини кінець ХІХ – початок ХХ століття” і отримав вчене звання кандидата педагогічних наук.

 

Черноусова Олена Олександрівна – викладач вищої кваліфікаційної категорії, стаж викладацької роботи більше 20-ти років.

Викладає дисципліни: основи маркетингу, комунікаційна діяльність, діловодство, основи охорони праці та безпека життєдіяльності, основи екології.

В 1993 році закінчила Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, 2012 році закінчила Полтавський університет економіки і торгівлі, спеціальність Маркетинг.