Циклова комісія обліково-фінансових дисциплін

Бухгалтерія – це мистецтво.

Професія, що потребує таланту і терпіння.

Особливий дар бачити за цифрами

світ економіки у її взаємозв’язках і гармонії.

                                                            І. Штеммер

 

Майже з початку свого заснування в Кіровоградському кооперативному коледжі економіки і права ім. М.П. Сая здійснюється підготовка молодших спеціалістів за фахом “Облік і оподаткування”, з 1999 року в коледжі проводиться навчання фахівців за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування».

Вислів: «Облік – це мова бізнесу» – у наш час є актуальним. Професія бухгалтера, фінансиста, комерсанта вимагає надзвичайного таланту і терпіння. Однак тим, хто її опанував, дається особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки в її взаємозв’язках і гармонії. Здійснювати обліково-фінансову, комерційну, аналітичну і управлінську діяльність згідно з вимогами сьогодення можуть тільки висококваліфіковані фахівці.

У центрі уваги циклової комісії обліково-фінансових дисциплін є індивідуальна робота викладачів зі студентами, зокрема, вивчення та запровадження досвіду роботи з обдарованою молоддю, методики індивідуальних консультацій, консультацій з використанням ПЕОМ, запровадження досвіду диференційованого навчання студентів.

Підготовкою спеціалістів нової якості, які можуть прийняти рішення в умовах ринкових відносин з певною економічною ефективністю як для підприємств і організацій системи споживчої кооперації, інших підприємств (незалежно від галузі діяльності та форм власності) так і в цілому для держави, займається циклова комісія обліково-фінансових дисциплін, очолювана Тітенко Людмилою Валеріївною – кандидатом економічних наук, спеціалістом вищої категорії, викладачем-методистом.

До складу циклової комісії входять:

Тітенко Людмила Валеріївна – голова циклової комісії обліково-фінансових дисциплін, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, кандидат економічних наук, голова підкомісії сектору фахової передвищої освіти  зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, заступник голови  науково-методичної комісії з бізнесу, управління, соціальної роботи та сервісу сектору фахової передвищої освіти  Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

Викладає дисципліни: бухгалтерський облік, фінансовий облік, контроль і ревізія, облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності, гроші та кредит, фінанси підприємства.

В 1994 році закінчила Львівський торгово-економічний інститут за спеціальністю “Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності”, здобула кваліфікацію економіста. 2005 року закінчила Полтавський університет споживчої кооперації України за спеціальністю “Облік і аудит”, отримала кваліфікацію магістра з обліку і аудиту.

В 2013 році отримала науковий ступінь кандидата економічний наук за спеціальністю “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” при Полтавському університеті економіки і торгівлі.

Професійне кредо Людмили Валеріївни – підготовка ерудованих спеціалістів, справжніх професіоналів відданих своїй справі.

Професійної майстерності набувають студенти завдяки старанням викладача вищої категорії, кандидата економічних наук Тітенко Л.В.

 

Панченко Оксана Петрівна – викладач вищої кваліфікаційної категорії, кандидат економічних наук, викладач-методист. Займає посаду заступника директора з навчально-методичної роботи.

Викладає дисципліни: економічний аналіз, статистика, економіка підприємства, основи кооперації.

Вищу освіту здобувала Оксана Петрівна у Львівському торгово-економічному інститут. А у 1998 р. отримала диплом викладача економіки, закінчивши педагогічний факультет Міжгалузевого інституту перепідготовки кадрів при Полтавському інституті споживчої кооперації.

У 2002 році здобула кваліфікацію Магістра з менеджменту підприємницької діяльності за спеціальністю «Економіка підприємства» при Полтавському університеті споживчої кооперації України.

2012 року отримала науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю “Економічна теорія та історія економічної думки” при Класичному приватному університеті.

В своїй роботі на посаді викладача Панченко О.П. намагається сприяти економічному розвитку кожного студента, активно впроваджує в навчальний процес інтегровані форми навчання, постійно тримає зв’язок зі студентами і пов’язує їх сьогоднішнє навчання з завтрашньою трудовою діяльністю.

Оксана Петрівна має ряд наукових публікацій та приймає активну участь у всеукраїнських та міжнародних науково практичних конференціях.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                           Пугаченко Ольга Борисівна– викладач вищої кваліфікаційної категорії, кандидат економічних наук, доцент.

Викладає дисципліни: податкова система, страхові послуги, казначейська справа, банківські операції, бюджетна система.

У 2002 році закінчила Кіровоградський державний технічний університет і здобула кваліфікацію магістра за спеціальністю “Облік і аудит”.

2008 року отримала науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю “Бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності)” при Одеському державному економічному університеті, 2010 року – вчене звання доцента.

Цікавими для студентів є заняття для проведення яких запрошуються фахівці діючих підприємств системи споживчої кооперації області, а також заняття викладача Тітенко Л.В. на яких робота проводиться за принципом «Віртуальної бухгалтерії»

Викладачі циклової комісії систематично працюють над поглибленням спеціальних знань, підвищують рівень своєї кваліфікації шляхом проходження стажування як на діючих підприємствах системи споживчої кооперації так і на підприємствах інших форм власності, навчаються на курсах підвищення кваліфікації. Набуті знання вміло використовують при викладанні своїх дисциплін, підкріплюючи теорію матеріалами практики, таким чином дозволяючи студентам максимально уявити себе безпосередньо на робочому місці бухгалтера або фінансиста, працівника з оціночної діяльності.

Викладачі циклової комісії обліково-фінансових дисциплін неодноразово приймали участь у Всеукраїнських виставках “Освіта” на яких представляли власні методичні розробки; являються керівниками наукових робіт студентів як на внутрішню науково-практичну студентську конференцію так і на Всеукраїнських науково-практичних конференціях студентів Вищих навчальних закладів І – ІІ рівня акредитації системи УКООПСПІЛКА. Під керівництвом Панченко О.П. та  Тітенко Л.В. студенти спеціальностей «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», приймали активну участь у всеукраїнських конкурсах молодих економістів.