Статут

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Центральна спілка споживчих товариств України (Укоопспілка)

 

постанова Правління

від «08» листопада 2016р. № 102

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Кіровоградська обласна спілка споживчих товариств

 

постанова Правління

від «15» листопада 2016 р. № 40

 

 

 

 

 

 

 

  

 

СТАТУТ

Вищого навчального закладу

Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права імені М.П. Сая Кіровоградської обласної спілки споживчих товариств 

Код ЄДРПОУ 01788256 

(нова редакція)

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

 

конференцією трудового колективу

 

від «02» листопада 2016 р.

 

Протокол № 6

 

 

 

 

 

Зміст 

 

 

 1.   Загальні положення.
 2.   Правовий статус Коледжу
 3.   Концепція освітньої діяльності Коледжу
 4.   Права та обов’язки Засновника
 5.   Права та обов’язки Коледжу
 6.   Структура Коледжу
 7.   Органи управління Коледжем 

7.1.     Директор. Повноваження. Порядок обрання та звільнення 

7.2.     Керівник філії 

7.3.     Вчена (Педагогічна) рада 

7.4.     Робочі та дорадчі органи 

7.5.     Органи громадського самоврядування Коледжу 

7.6.     Студентське самоврядування 

 1.   Освітній процес у Коледжі та його учасники
 2.   Наукова, науково-технічна, інноваційна діяльність
 3.   Міжнародне співробітництво Коледжу
 4.   Майно та фінансово-господарська діяльність
 5.   Порядок звітності та контролю за провадженням фінансово-господарської діяльності
 6.   Порядок внесення змін до Статуту Коледжу
 7.   Порядок реорганізації та ліквідації Коледжу
 8.   Прикінцеві положення

 

 

 

 

 

 


Цей статут прийнятий замість статуту Кіровоградського кооперативного коледжу економіки і права імені М.П. Сая Кіровоградської обласної спілки споживчих товариств (облспоживспілки), яка є членом Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки), затвердженого постановою Кіровоградської облспоживспілки №70 від 03.04.2013 року та зареєстрованого державним реєстратором виконавчого комітету Кіровоградської міської Ради 05.06.2013 року номер запису 14441050008005621.

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  

1.1. Вищий навчальний заклад Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права імені М.П. Сая Кіровоградської обласної спілки споживчих товариств (далі – Коледж) є вищим навчальним закладом, в якому здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здійснює видачу атестатів про повну загальну середню освіту та дипломів про вищу освіту державного зразка, і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

 

Коледж входить до складу навчальних комплексів Укоопспілки «Академія» Львівської комерційної академії та «Освіта» Полтавського університету економіки і торгівлі за спорідненими спеціальностями та напрямами підготовки. Усі учасники комплексів зберігають статус юридичних осіб.

 

1.2. Коледж створений в результаті перейменування спільного навчального закладу «Кіровоградський кооперативний технікум економіки і права ім. М.П. Сая» на Вищий навчальний заклад Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права імені М.П. Сая Кіровоградської обласної спілки споживчих товариств (облспоживспілки), яка є членом Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки) за рішенням власника майна (засновника) – Кіровоградської обласної спілки споживчих товариств (облспоживспілки) на основі постанови правління Кіровоградської облспоживспілки № 114 від 06 червня 2002 року «Про перереєстрацію та внесення змін і доповнень до статуту Спільного навчального закладу «Кіровоградський кооперативний технікум економіки і права ім. М.П. Сая», та в результаті перейменування Вищого навчального закладу Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права імені М.П. Сая Кіровоградської обласної спілки споживчих товариств (облспоживспілки), яка є членом Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки) на Вищий навчальний заклад Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права імені М.П. Сая Кіровоградської обласної спілки споживчих товариств за рішенням власника майна (засновника) на основі постанови правління Кіровоградської облспоживспілки № 30 від 29 вересня 2016 року.

 

При перейменуванні до Коледжу перейшли усі майнові та інші немайнові права, а також обов’язки Вищого навчального закладу Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права імені М.П. Сая Кіровоградської обласної спілки споживчих товариств (облспоживспілки), яка є членом Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки).

 

1.3. Засновником (власником) Коледжу є Кіровоградська обласна спілка споживчих товариств (облспоживспілка) (далі – Засновник).

 

1.4. Скорочене найменування Коледжу: КККЕіП ім. М.П. Сая.

 

1.5. Місцезнаходження Коледжу:

 

Юридична адреса: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький,

 

                                 вул. В’ячеслава Чорновола, буд. № 13,

 

                                 Телефони: (0522) 22-36-96, 22-67-82

 

                                 Факс          (0522) 22-99-59

 

                                 Електронна пошта: say@host.kr.ua

 

                                 Web сайт: http://www.kep.kr.ua

 

                                 Код ЄДРПОУ 01788256

 

  

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС КОЛЕДЖУ 

 

2.1. Коледж є юридичною особою, самостійним суб’єктом в системі вищої освіти України, який здійснює свою діяльність на засадах неприбутковості.

 

2.2. Організаційно-правова форма Коледжу: об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо.

 

2.3. Коледж має відокремлене майно, яким володіє, користується та розпоряджається (у порядку визначеному цим Статутом) на праві оперативного управління, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, мати обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді. Коледж має самостійний баланс, поточні, позабюджетні, розрахункові валютні рахунки в установах банків, власну символіку та фірмовий бланк, гербову печатку із зображенням Державного Герба України, печатку зі своєю назвою та штампи, має знак для товарів і послуг, користується емблемою, прапором Укркоопспілки, символікою Кіровоградської обласної спілки споживчих товариств (облспоживспілки) та власною емблемою, прапором, іншою символікою.

 

Емблема має наступні елементи:

 

Коло, у середині якого зображена земна куля з материками та океанами, поверх неї зображена книга в розгорнутому вигляді, поверх неї терези та ключ, під книгою напис 1921. Поле земної кулі сіре, книга біла, терези і ключ чорні, напис 1921 білий, у кольоровому зображенні: земна куля зелена із синіми вставками, книга біла, терези і ключ чорні, напис 1921 білий. Між зображенням земної кулі та межею основного кола розміщено напис Центрально-український кооперативний коледж економіки і права ім. М.П. Сая. Поле під написом біле, букви чорні, у кольоровому зображенні: поле під написом жовте, букви чорні.

 

Прапор являє собою прямокутне полотнище з трьома рівними горизонтальними смугами: верхня і нижня смуги блакитного кольору, середня смуга білого кольору, посередині розміщена емблема Коледжу, що відповідає опису, вказаному вище.

 

Емблема і прапор, на розсуд дирекції Коледжу, можуть використовуватися як символ на печатках і штампах, офіційних документах, бланках, друкованих виданнях, етикетках, вивісках, ярликах, транспортних засобах, а також як один з елементів товарного знака.

 

2.4. Коледж здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту», «Про споживчу кооперацію», інших державних нормативно-правових актів, нормативних актів Укркоопспілки, рішень органів управління Засновника та цього Статуту.

 

2.5. Коледж здійснює свою діяльність на підставі ліцензій та сертифікатів про акредитацію освітніх програм.

 

2.6. Коледж:

 

–       може бути засновником (співзасновником) інших юридичних осіб, які провадять свою діяльність відповідно до напрямів навчально-науково-виробничої, інноваційної діяльності вищого навчального закладу та/або забезпечують виконання його статутних завдань;

 

–       має рівні права у провадженні освітньої, наукової та інших видів діяльності з вищими навчальними закладами державної, комунальної та приватної форми власності;

 

–       може провадити освітню діяльність спільно з іноземними навчальними закладами за узгодженими освітніми програмами;

 

–       може утворювати навчальні, навчально-наукові та навчально-науково-виробничі комплекси, наукові парки та входити до складу консорціуму. Всі учасники комплексу, консорціуму зберігають статус юридичної особи і фінансову самостійність.

  

3. КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕДЖУ 

 

3.1. Концепція освітньої діяльності Коледжу базується на особистісній орієнтації освіти, формуванні національних і загальнолюдських цінностей, створенні рівних можливостей для молоді у здобутті якісної освіти, розробленні та запровадженні освітніх інновацій та інформаційних технологій, розвиткові неперервної освіти та освіти впродовж життя, інтеграції української освіти в європейський і світовий простір, створенні та розвиткові цінностей громадянського суспільства.

 

3.2. Мета Коледжу – забезпечення конкурентоспроможності освітніх послуг з підготовки фахівців всіх ступенів та рівнів. Виконання цієї мети потребує системного підходу до координації напрямів діяльності підрозділів, персоналу, ресурсів, технологій навчання, інформації на всіх етапах – від вивчення вимог споживачів щодо якості освітніх послуг до випуску фахівців, їх працевлаштування та післядипломної підготовки.

 

3.3. Візія (цілі) Коледжу:

 

–            створення полілінгвістичного, інноваційного вищого навчального закладу лідерського типу, конкурентоздатного на вітчизняному, європейському та світовому освітніх просторах;

 

–            формування корпоративної культури та сучасної системи управління, заснованих на принципах ціннісного лідерства та лідерства служіння;

 

–            створення атмосфери підтримки і розвитку лідерського потенціалу, творчих здібностей і талантів співробітників та студентів через їх участь в органах самоврядування, інноваційній освітній, науковій та практичній діяльності, програмах міжнародного співробітництва і мобільності.

 

3.4. Основними напрямами діяльності Коледжу є:

 

3.4.1. Підготовка фахівців з вищою освітою за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими програмами на початковому (короткий цикл), першому (бакалаврський) рівнях вищої освіти, успішне виконання яких є підставою для присудження відповідних ступенів вищої освіти: молодший бакалавр; бакалавр. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

 

3.4.2. Науково-дослідна, науково-технічна, науково-виробнича, інноваційна, природоохоронна, проектно-пошукова, конструкторсько-технологічна діяльність; популяризація науки.

 

3.4.3. Проектно-пошукові, науково-технічні та інші експертизи; надання консультацій та послуг.

 

3.4.4. Організація та проведення наукових, науково-технічних, науково-методичних конференцій, симпозіумів, семінарів, шкіл та олімпіад, у тому числі міжнародних.

 

3.4.5. Атестація осіб, які здобувають ступінь молодшого бакалавра, бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

 

3.4.6. Атестація наукових, педагогічних і науково-педагогічних працівників.

 

3.4.7. Підвищення педагогічної, наукової кваліфікації фахівців і післядипломна освіта.

 

3.4.8. Підготовка громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства до вступу у вищі навчальні заклади.

 

3.4.9. Науково-методична, культурно-освітня та культурно-просвітницька, інформаційна, консультаційна, видавнича, спортивно-оздоровча, туристично-рекреаційна діяльність, надання медичних послуг студентам та співробітникам Коледжу тощо.

 

3.4.10. Надання платних освітніх та інших послуг.

 

3.4.11. Міжнародне співробітництво та зовнішньоекономічна діяльність у сфері вищої освіти, науки, культури тощо.

 

3.4.12. Інші напрями діяльності, які не суперечать чинному законодавству.

 

3.5. Завданнями Коледжу є:

 

3.5.1. Провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними спеціальностями.

 

3.5.2. Провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу.

 

3.5.3 Участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави через формування людського капіталу.

 

3.5.4. Формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах.

 

3.5.5. Забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності.

 

3.5.6. Створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів.

 

3.5.7. Збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства.

 

3.5.8. Поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного рівня громадян.

 

3.5.9. Налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури

 

3.5.10. Вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці.

 

3.6. Види діяльності, що потребують попереднього отримання ліцензії (дозволу), Коледж здійснює після отримання відповідної ліцензії (дозволу).

 

3.7. Освітній процес, проведення зборів та засідань, оформлення документації в Коледжі здійснюється державною мовою.

 

3.8. Використання інших мов можливе:

 

3.8.1. Під час проведення міжнародних заходів, де ухвали про робочі мови приймає оргкомітет.

 

3.8.2. У викладацькій роботі осіб, запрошених для цього з інших держав.

 

3.8.3. У випадках викладання окремих навчальних дисциплін іншими мовами або освітніх програм запропонованих для іноземних студентів, якщо це передбачено навчальним планом та ухвалою Вченої ради Коледжу.

  

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАСНОВНИКА

 

4.1. Засновник здійснює свої повноваження щодо управління Коледжем через його виконавчо-розпорядчий орган – правління.

 

4.2. Засновник:

 

4.2.1. Затверджує Статут Коледжу та за поданням вищого колегіального органу громадського самоврядування Коледжу затверджує до нього зміни.

 

4.2.2.Організовує і проводить конкурс на обрання Директора Коледжу.

 

4.2.3. Приймає рішення про призначення Директора Коледжу, а також звільнення його з посади.

 

4.2.4. Укладає в місячний строк контракт з Директором Коледжу, обраним за конкурсом у порядку, встановленому законодавством.

 

4.2.5. З власної ініціативи або за поданням вищого колегіального органу громадського самоврядування Коледжу достроково розриває контракт з Директором Коледжу з підстав, визначених законодавством про працю, чи за порушення Статуту Коледжу та умов контракту.

 

4.2.6. Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Коледжу та вживає заходів щодо її поліпшення.

 

4.2.7. Здійснює контроль за дотриманням Статуту Коледжу.

 

4.2.8. Розпоряджається майном, переданим Коледжу на праві оперативного управління, відповідно до законодавства України і нормативних актів Укркоопспілки.

 

4.2.9. Приймає рішення про проведення перевірок та ревізій господарсько-фінансової діяльності Коледжу.

 

4.2.10. Здійснює контроль за обліком, ефективним використанням та збереженням основних засобів.

 

4.2.11. Здійснює контроль за реалізацією державної політики в галузі освіти в Коледжі.

 

4.2.12. Розглядає і вносить пропозиції щодо впорядкування переліку спеціальностей і спеціалізацій, підготовка за якими здійснюється Коледжем.

 

4.2.13. Сприяє перепідготовці та підвищенню кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних працівників, працівників споживчої кооперації.

 

4.2.14. Сприяє розвитку матеріально-технічної бази Коледжу.

 

4.2.15. Надає Коледжу у разі необхідності фінансову допомогу у встановленому чинним законодавством порядку.

 

4.2.16. Надає пропозиції та рекомендації щодо перспектив і напрямів розвитку кооперативної освіти, вимог до її змісту, рівня і обсягів відповідно до потреб споживчої кооперації.

 

4.2.17. Сприяє Коледжу у виконанні науково-дослідних робіт на замовлення суб’єктів господарювання споживчої кооперації.

 

4.2.18. Сприяє встановленню міжнародних зв’язків, розвитку ділових контактів Коледжу з організаціями, що здійснюють підготовку кадрів у зарубіжних країнах.

 

4.2.19. Сприяє створенню нормативно-правової бази, здійсненню інформаційного забезпечення освітньої діяльності, надає допомогу в забезпеченні Коледжу навчальною та навчально-методичною літературою.

 

4.2.20. Сприяє забезпеченню соціального захисту учасників освітнього процесу.

 

4.2.21. Сприяє покращенню житлових умов працівників Коледжу.

 

4.2.22. Затверджує фінансовий план (кошторис) на утримання Коледжу.

 

4.2.23. Надає допомогу в організації навчально-виробничих практик студентів та працевлаштування випускників.

 

4.2.24. Сприяє створенню Коледжем інноваційних структур (підприємств) для проведення виробничої діяльності.

 

4.2.25. Розглядає та затверджує річну фінансову звітність Коледжу.

 

4.2.26. Приймає рішення про реорганізацію або ліквідацію (припинення) Коледжу, призначає комісію з припинення, затверджує ліквідаційний баланс .

 

4.2.27. Приймає рішення про передачу основних засобів в заставу, іпотеку, їх продаж, здачу в оренду, безоплатну передачу (позичку) тощо, а також списання дебіторської заборгованості відповідно до законодавства України і нормативних актів Укркоопспілки.

 

4.2.28. Здійснює інші повноваження, передбачені законом і Статутом Коледжу.

 

4.3. Засновник може делегувати окремі свої повноваження Директору або іншому органу управління Коледжу.

 

4.4. Засновник делегує частину своїх повноважень Правлінню Укркоопспілки, а саме:

 

– здійснення державної політики в галузі освіти у вищих навчальних закладах споживчої кооперації України;

 

– погодження статуту Коледжу;

 

– сприяння ліцензуванню та акредитації Коледжу;

 

– організацію та координацію діяльності навчально-виробничих комплексів Укоопспілки «Академія» та «Освіта»;

 

– здійснення контрольних функцій за дотриманням вимог щодо якості вищої та повної загальної середньої освіти;

 

– прийняття рішення щодо входження коледжу до навчально-виробничих комплексів та у структуру вищих навчальних закладів за поданням Засновника Коледжу;

 

– сприяння державного фінансування Коледжу для підготовки фахівців за державним замовленням;

 

– організацію забезпечення навчальною та навчально-методичною літературою Коледжу;

 

– організацію замовлення та виготовлення документів про освіту, студентських та учнівських квитків, навчальної документації для Коледжу;

 

– організацію перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників Коледжу.

 

  

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОЛЕДЖУ

 

5.1. Відповідно до рішень Акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України Коледж має право надавати освітні послуги, пов’язані з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста та бакалавра (в тому числі для іноземних громадян) у межах ліцензійних обсягів за галузями знань і спеціальностями, визначеними у ліцензії.

 

5.2. Діяльність Коледжу провадиться на принципах:

 

–       автономії та самоврядування;

 

–       розмежування прав, повноважень і відповідальності Засновника, органів управління Коледжу та його структурних підрозділів;

 

–       поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;

 

–       незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.

 

5.3. Коледж має право:

 

5.3.1. Мати відокремлене майно. Володіти, користуватися, розпоряджатися майном Коледжу у порядку, встановленому законодавством України, локальними нормативними актами облспоживспілки та цим Статутом

 

5.3.2. Розробляти та реалізовувати освітні програми в межах ліцензованої спеціальності.

 

5.3.3. Самостійно визначати форми навчання та форми організації освітнього процесу.

 

5.3.4. Обирати типи програм підготовки молодших спеціалістів.

 

5.3.5. Приймати на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників.

 

5.3.6. Формувати та подавати на затвердження Засновнику власний штатний розпис відповідно до законодавства. При зменшенні чисельності осіб, які навчаються за кожною освітньою програмою, у межах 20 відсотків чисельності, визначеної на початок навчання за цією програмою, штатна чисельність науково-педагогічних та педагогічних працівників не скорочується.

 

5.3.7. Приймати остаточне рішення щодо визнання, у тому числі встановлення еквівалентності, здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів бакалавра під час зарахування на навчання та/або на посаду наукового, науково-педагогічного та педагогічного працівника.

 

5.3.8. Запроваджувати рейтингове оцінювання освітніх, науково-дослідницьких та інноваційних досягнень учасників освітнього процесу.

 

5.3.9. Самостійно розробляти та запроваджувати власні програми освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності.

 

5.3.10. Самостійно запроваджувати спеціалізації, визначати їх зміст і програми навчальних дисциплін.

 

5.3.11. Присуджувати ступені вищої освіти здобувачам вищої освіти, які відповідно до законодавства успішно пройшли процедуру атестації після завершення навчання на відповідному рівні вищої освіти.

 

5.3.12. Визначати норми часу навчальної та іншої роботи науково-педагогічних і педагогічних працівників.

 

5.3.13. Утворювати загальноосвітні навчальні заклади за погодженням з органами місцевого самоврядування.

 

5.3.14. Утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати свої відокремлені структурні підрозділи, за погодженням із Засновником;

 

5.3.15. Провадити видавничу діяльність, зокрема видавати підручники, навчальні посібники і наукові праці, а також розвивати власну поліграфічну базу.

 

5.3.16. Провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність з навчальними закладами, науковими установами та іншими юридичними особами.

 

5.3.17. Розміщувати свої навчальні, науково-дослідні та навчально-науково-виробничі підрозділи на підприємствах, в установах та організаціях.

 

5.3.18. Брати участь у роботі міжнародних організацій.

 

5.3.19. Запроваджувати власну символіку та атрибутику.

 

5.3.20. Встановлювати власні форми морального та матеріального заохочення учасників освітнього процесу.

 

5.3.21. Звертатися з ініціативою до органів, що здійснюють управління у сфері вищої освіти, про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у сфері вищої освіти, а також брати участь у роботі над проектами.

 

5.3.22. Провадити фінансово-господарську та іншу діяльність відповідно до законодавства та статуту Коледжу.

 

5.3.23. Розпоряджатися власними надходженнями, зокрема від надання платних послуг.

 

5.3.24. Відкривати поточні та депозитні рахунки в банках, користуватися банківськими кредитами.

 

5.3.25. Здійснювати навчання студентів за державним (галузевим) замовленням і навчання вітчизняних та іноземних студентів понад державне (галузеве) замовлення у межах ліцензованих обсягів за договорами з фізичними та юридичними особами.

 

5.3.26. Отримувати кошти або майно в рахунок оплати за надані Коледжем послуги з усіх видів освітньої діяльності, які можуть надаватися вищими навчальними закладами; робіт, послуг, виготовлених та реалізованих товарів, пов’язаних із статутною діяльністю Коледжу.

 

5.3.27. Отримувати додаткове фінансування у межах благодійної (гуманітарної, технічної тощо) допомоги у відповідності до чинного законодавства та умов міжнародних договорів

 

5.3.28. Видавати дипломи за відповідними освітньо-професійними програмами відповідного ступеня вищої освіти, а також посвідчення та сертифікати про одержання освітніх послуг.

 

5.3.29. Отримувати додаткове фінансування для наукової діяльності, підтримки та розвитку матеріально-технічної бази Коледжу з Державного бюджету України на умовах та в обсязі передбаченому законодавством.

 

5.3.30. На конкурсних засадах формувати тематику фундаментальних та прикладних наукових досліджень, науково-технічних розробок і самостійно затверджувати річний тематичний план.

 

5.3.31. Використовувати в освітньому процесі та науковій діяльності дорогоцінні метали та напівкоштовне каміння, речовини-прекурсори (визначені законодавством).

 

5.3.32. Отримувати кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань від державних установ і організацій, вітчизняних і зарубіжних підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, благодійних фондів тощо, володіти ними і використовувати їх для забезпечення статутної діяльності.

 

5.3.33. Створювати власні, використовувати за договором інші матеріально-технічні бази для провадження освітньої, наукової, інноваційної або господарської діяльності.

 

5.3.34. Створювати та розвивати власну базу соціально-побутових об’єктів, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних, мистецьких та культурно-просвітни­цьких структурних підрозділів.

 

5.3.35. Здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний та поточний ремонти власних основних фондів підрядним або господарським способом; виділяти кошти на благоустрій соціально-побутових об’єктів та соціальну підтримку працівників Коледжу та осіб, які навчаються в ньому.

 

5.3.36. Набувати у власність та постійне користування земельні ділянки в порядку, встановленому законодавством України.

 

5.3.37. Мати сторожову та іншу охорону згідно із законодавством України.

 

5.3.38. Користуватися пільгами, встановленими законодавством України, для вищих навчальних закладів.

 

5.3.39. Брати участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного обміну студентами, педагогічними працівниками.

 

5.3.40. Надавати послуги, пов’язані з підготовкою до вступу в Коледж, іноземним громадянам та громадянам України.

 

5.3.41. Самостійно у межах повноважень, наданих Міністерством освіти і науки України та відповідно до законодавства України, установлювати порядок прийому студентів до Коледжу.

 

5.3.42. Відряджати за кордон педагогічних працівників для викладацької, наукової роботи та стажування відповідно до міжнародних договорів України, а також прямих договорів Коледжу з іноземними партнерами.

 

5.3.43. Здійснювати зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним в Україні законодавством і міжнародними договорами України; здійснювати діяльність щодо залучення грантів вітчизняних та іноземних установ, організацій і благодійних фондів.

 

5.3.44. Організовувати фахову підготовку і стажування студентів за кордоном.

 

5.3.45. Створювати з іноземними партнерами спільні підприємства, центри, лабораторії, технопарки тощо.

 

5.3.46. На підставі відповідних угод здійснювати спільну діяльність з іншими вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями.

 

5.3.47. За погодженням з Правлінням облспоживспілки створювати у встановленому чинним законодавством порядку професійно-технічні навчальні заклади, ліцеї, навчально-консультаційні пункти, підрозділи з підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів, бізнес-школи, філії, відділення, навчальні, методичні підрозділи, лабораторії та інші структурні підрозділи.

 

5.3.48. Поліпшувати житлові умови працівників, на умовах передбачених діючим законодавством, Колективним договором між директоратом та первинною профспілковою організацією Коледжу та за погодженням з Власником.

 

5.3.49. Розміщувати на депозитних рахунках у банках тимчасово вільні кошти.

 

5.3.50. Надавати юридичним і фізичним особам платні послуги з освітньої та наукової діяльності, міжнародного співробітництва.

 

5.3.51. Виконувати науково-дослідницькі роботи на підставі договорів з організаціями і установами, підприємствами державної та інших форм власності, а також фізичними особами.

 

5.3.52. Здавати в оренду майно, яке належить Коледжу або перебуває в оперативному управлінні Коледжу, відповідно до чинного законодавства та за рішенням Правління облспоживспілки.

 

5.3.53. Надавати працівникам Коледжу поворотну фінансову допомогу, за погодженням з первинною профспілковою організацією Коледжу.

 

5.3.54. Здійснювати благодійницьку діяльність; надавати поворотну та безповоротну фінансову допомогу згідно з чинним законодавством України.

 

5.3.55. Встановлювати договірні ціни на роботи і послуги, які виконуються (надаються) Коледжем.

 

5.3.56. Створювати навчальні та навчально-виробничі комплекси з вищими навчальними закладами відповідно до порядку створення, реорганізації і ліквідації таких комплексів, визначеного Міністерством освіти і науки України, Кабінетом Міністрів України.

 

5.3.57. Надавати юридичним і фізичним особам наступні платні послуги:

 

– навчання вітчизняних та іноземних студентів у межах ліцензованого обсягу прийому;

 

– здобуття другої вищої освіти, післядипломної освіти;

 

– повторне вивчення відрахованими студентами окремих дисциплін і курсів з наступним складанням екзаменів, ліквідація студентами академічної заборгованості у разі їх переведення (поновлення);

 

– підготовка і перепідготовка фахівців, організація курсів підвищення кваліфікації та проведення семінарів за замовленням органів державної влади та місцевого самоврядування, установ, підприємств, організацій незалежно від форми власності;

 

– консультації для осіб, які підвищують кваліфікацію самостійно;

 

– довузівська підготовка;

 

– лекторії з питань науки і техніки, культури і мистецтва, фізкультури і спорту тощо;

 

– організація курсів, гуртків, шкіл, семінарів, олімпіад, виставок, тематичних екскурсій, спортивних і туристських змагань, баз відпочинку та подорожей, у тому числі у сфері міжнародного співробітництва;

 

– освітні послуги понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами, консультації для студентів, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, інших навчальних закладів;

 

– створення спільних центрів освіти, консультаційних центрів, у тому числі у сфері міжнародного співробітництва;

 

– протокольно-інформаційні та перекладацькі послуги;

 

– групові та індивідуальні заняття фізичною культурою і спортом, організація груп здоров’я, фізкультурно-спортивних заходів;

 

– послуги з користування комп’ютерною мережею «Internet»;

 

– проживання у гуртожитку Коледжу;

 

– надання гуртожитку для тимчасового проживання та харчування як окремих громадян, так і екскурсійних та туристичних груп;

 

– виробництво та реалізація продукції громадського харчування, організація її споживання;

 

– здавання в оренду будівель, споруд та іншого нерухомого майна, обладнання, не пов’язаних з навчально-виховною, навчально-виробничою діяльністю, яке не погіршує соціально-побутові умови працівників закладів і установ освіти, студентської та учнівської молоді.

 

5.3.58. Здійснювати інші права, що не суперечать законодавству.

 

5.4. Коледж зобов’язаний:

 

5.4.1. Вживати заходів, у тому числі шляхом запровадження відповідних новітніх технологій, щодо запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових роботах наукових, науково-педагогічних, педагогічних, інших працівників і здобувачів вищої освіти та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

 

5.4.2. Мати внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;

 

5.4.3. Створювати необхідні умови для здобуття вищої освіти особами з особливими освітніми потребами;

 

5.4.4. Оприлюднювати на офіційному веб-сайті, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб інформацію про реалізацію своїх прав і виконання зобов’язань.

 

5.4.5. Забезпечувати учасникам освітнього процесу, безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;

 

5.4.6. Забезпечувати доступність та конкурсність здобуття вищої освіти кожним громадянином України;

 

5.4.7. Забезпечувати незалежність здобуття вищої освіти від впливу політичних партій, громадських і релігійних організацій;

 

5.4.8. Забезпечувати умови для оволодіння особами, які навчаються в Коледжі, системою знань про людину, природу і суспільство, формування зрілої творчої особистості, виховання морально, психічно і фізично здорового покоління громадян, формування громадської позиції, почуття патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави і людства;

 

5.4.9. Забезпечувати дотримання високих етичних норм, атмосфери доброзичливості й взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами;

 

5.4.10. Забезпечувати членам трудового колективу та особам, які навчаються в Коледжі, права, пільги та соціальні гарантії у порядку, встановленому чинним законодавством;

 

5.4.11. Здійснювати заходи з охорони здоров’я працівників і студентів Коледжу;

 

5.4.12. Дотримуватися фінансової дисципліни, дбайливо ставитися до майна, закріпленого за Коледжем Власником на праві оперативного управління;

 

5.4.13. Вимагати від педагогічних працівників й адміністративно-господарського персоналу та осіб, які навчаються в Коледжі, виконання обов’язків, визначених відповідно до чинного законодавства України;

 

5.4.14. Коледж виконує інші обов’язки, передбачені законодавством та Статутом.

  

6. СТРУКТУРА КОЛЕДЖУ

  

6.1. Структура Коледжу, статус і функції його структурних підрозділів визначаються Директором, відповідно до Статуту. Структурні підрозділи функціонують відповідно до Статуту та положень про відповідні структурні підрозділи.

 

6.2. Структурні підрозділи утворюються у порядку, визначеному Законом України «Про вищу освіту» і цим Статутом.

 

6.3. Основними структурними підрозділами Коледжу є відділення, предметні (циклові) комісії, бібліотека, факультети, кафедри.

 

6.3.1. Відділення – структурний підрозділ, що об’єднує навчальні групи з однієї або кількох спеціальностей, методичні, навчально-виробничі та інші підрозділи.

 

Керівництво відділенням здійснює завідувач. Завідувач відділенням призначається на посаду Директором Коледжу з числа педагогічних працівників, які мають повну вищу освіту. Завідувач відділенням забезпечує організацію навчально-виховного процесу, виконання навчальних планів i програм, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною діяльністю педагогічних та науково-педагогічних працівників.

 

Відділення забезпечують підготовку молодших спеціалістів за денною (із відривом від виробництва), заочною (без відриву від виробництва), дистанційною та іншими формами навчання.

 

Рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію відділення ухвалює Вчена (Педагогічна) рада, за поданням Директора Коледжу.

 

6.3.2. Предметна (циклова) комісія – структурний навчально-методичний підрозділ, що проводить виховну, навчальну та методичну роботу з однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін.

 

Предметна (циклова) комісія створюється за рішенням Вченої (Педагогічної) ради, за поданням Директора Коледжу за умови, якщо до її складу входить не менше ніж три педагогічних працівники. Перелік предметних (циклових) комісій, кандидатури їх голів та персональний склад затверджується наказом директора Коледжу на кожний навчальний рік.

 

6.3.3. Бібліотека Коледжу – є структурним підрозділом Коледжу, який забезпечує літературою та інформацією освітній та науковий процес і діє на підставі Положення про бібліотеку, що затверджується Вченою (Педагогічною) радою.

 

6.3.4. Факультет – це структурний підрозділ Коледжу, що об’єднує не менш як три кафедри та/або лабораторії, які забезпечують підготовку здобувачів вищої освіти.

 

6.3.5. Кафедра – це базовий структурний підрозділ Коледжу, що провадить освітню, методичну та/або наукову діяльність за певною спеціальністю (спеціалізацією) чи міжгалузевою групою спеціальностей, до складу якого входить не менше п’яти науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не менш як три з них мають науковий ступінь або вчене звання.

 

6.4. Коледж, за погодженням з Власником, також може створювати:

 

6.4.1. Структурні підрозділи (навчально-виробничі комбінати, експериментальні підприємства, юридичні клініки, полігони, наукові парки, технопарки, інші підрозділи, що забезпечують практичну підготовку фахівців певних спеціальностей та/або проводять наукові дослідження; підготовчі відділення (підрозділи), підрозділи перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, лабораторії, навчально-методичні кабінети, комп’ютерні та інформаційні центри, навчально-виробничі та творчі майстерні, навчально-дослідні господарства, виробничі структури, видавництва, спортивні комплекси, заклади культурно-побутового призначення, центри студентського спорту; гуртожиток інші підрозділи, діяльність яких не заборонена законом).

 

6.4.2. Курси суміжних і додаткових професій та інші підрозділи, що надають платні освітні, додаткові, побутові та інші послуги. Такі підрозділи підпорядковані безпосередньо Директору Коледжу, який відповідно до Статуту призначає керівників підрозділів, визначає напрями їх основної діяльності, порядок фінансово-господарської діяльності, структуру управління та умови використання матеріально-технічної бази, що належить Коледжу;

 

6.4.3. Підрозділи післядипломної освіти, які на базі неповної та базової вищої освіти у скорочені терміни готують фахівців з нових перспективних напрямів науки і техніки.

 

6.4.4. Філії – це територіально відокремлений структурний підрозділ Коледжу, що утворюється з метою задоволення потреб регіонального ринку праці у відповідних фахівцях та наближення місця навчання здобувачів вищої освіти до їх місця проживання. Філія не є юридичною особою і діє на підставі затвердженого Коледжем положення, погодженого із Засновником, та відповідно до отриманої ліцензії на провадження освітньої діяльності.

 

Філію очолює керівник, який підпорядкований Директору Коледжу і діє на підставі відповідного доручення.

 

6.5. Всі структурні та відокремлені підрозділи Коледжу підпорядковані безпосередньо Директору Коледжу, який відповідно до Статуту призначає їх керівників, визначає напрями основної діяльності, порядок фінансово-господарської діяльності, структуру управління та умови використання матеріально-технічної бази Коледжу. Структурні та відокремлені підрозділи Коледжу функціонують відповідно до окремих положень про них, що розробляються на підставі чинного законодавства України, даного Статуту та затверджуються Вченою (Педагогічною) радою.

 

6.6. Рішення про реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів Коледжу ухвалює Вчена (Педагогічна) рада Коледжу за поданням Директора Коледжу.

  

7.ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КОЛЕДЖЕМ

  

7.1. Директор. ПОВНОВАЖЕННЯ. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ

 

7.1.1. Безпосереднє управління діяльністю Коледжу здійснює Директор. Його права, обов’язки та відповідальність, а також порядок обрання, призначення та звільнення з посади визначаються чинним законодавством і цим Статутом.

 

7.1.2. Директор є представником Коледжу у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених Законом України «Про вищу освіту» і цим Статутом.

 

7.1.3. Директор Коледжу в межах наданих йому повноважень:

 

–       організовує діяльність Коледжу;

 

–       вирішує питання фінансово-господарської діяльності Коледжу, затверджує його структуру і штатний розпис;

 

–       видає накази і розпорядження, дає обов’язкові для виконання всіма учасниками освітнього процесу і структурними підрозділами Коледжу доручення;

 

–       відповідає за результати діяльності Коледжу перед Засновником або уповноваженим ним органом;

 

–       є розпорядником майна і коштів Коледжу з урахуванням обмежень, встановлених рішеннями Засновника та цим Статутом;

 

–       забезпечує виконання фінансового плану (кошторису), укладає договори, дає доручення, відкриває рахунки в банках;

 

–       призначає на посаду та звільняє з посади працівників;

 

–       за погодженням із Засновником призначає заступників Директора та головного бухгалтера Коледжу;

 

–       забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку;

 

–       визначає функціональні обов’язки працівників;

 

–       застосовує заходи морального та матеріального заохочення, притягує працівників Коледжу до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним трудовим законодавством;

 

–       формує контингент осіб, які навчаються в Коледжі;

 

–       відраховує з Коледжу та поновлює на навчання в ньому здобувачів вищої освіти за погодженням з органами студентського самоврядування з підстав, установлених Законом України «Про вищу освіту»;

 

–       забезпечує організацію та здійснення контролю за виконанням навчальних планів і програм навчальних дисциплін;

 

–       контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни;

 

–       здійснює контроль за якістю роботи педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників Коледжу;

 

–       забезпечує створення умов для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю Коледжу;

 

–       сприяє та створює умови для діяльності органів студентського самоврядування, організацій профспілок працівників і студентів, громадських організацій, які діють в Коледжі;

 

–       сприяє формуванню здорового способу життя у здобувачів вищої освіти, зміцненню спортивно-оздоровчої бази Коледжу, створює належні умови для занять масовим спортом;

 

–       спільно з виборними органами первинних організацій профспілок працівників Коледжу і студентів подає для затвердження вищому колегіальному органу громадського самоврядування Коледжу правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження підписує їх;

 

–       вирішує питання вартості навчання, освітніх, побутових, додаткових платних послуг, підготовки, перепідготовки, курсової підготовки й підвищення кваліфікації кадрів;

 

–       здійснює інші, передбачені цим Статутом повноваження.

 

7.1.4. Директор відповідає за провадження освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Коледжі, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження нерухомого та іншого майна Коледжу.

 

7.1.5. Директор Коледжу щороку звітує перед Засновником або уповноваженим ним органом та вищим колегіальним органом громадського самоврядування Коледжу.

 

Директор зобов’язаний оприлюднювати щорічний звіт про свою діяльність на офіційному веб-сайті Коледжу.

 

7.1.6. Директор Коледжу може делегувати частину своїх повноважень заступникам директора, керівникам структурних підрозділів.

 

7.1.7. Після виходу на пенсію з посади Директора Коледжу особа, яка працювала на цій посаді не менш як 10 років підряд, може бути призначена радником Директора Коледжу на громадських засадах або за рахунок власних надходжень Коледжу.

 

Радник Директора призначається та звільняється з посади Директором за погодженням із Вченою (Педагогічною) радою та Засновником.

 

7.1.8. Кандидат на посаду Директора Коледжу повинен вільно володіти державною мовою, мати вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.

 

Протягом 10 років з дня набрання чинності Законом України «Про вищу освіту» педагогічні (науково-педагогічні) працівники із стажем педагогічної роботи в Коледжі не менш як 10 років мають право брати участь у конкурсі на зайняття посади Директора Коледжу. Вимога щодо наявності вченого звання та наукового ступеня для кандидата на посаду Директора Коледжу починає діяти через п’ять років з дня набрання чинності Закону України «Про вищу освіту».

 

Одна і та сама особа не може бути Директором Коледжу більше ніж два строки.

 

Процедура обрання Директора Коледжу складається з таких етапів:

 

–            оголошення конкурсу та прийом документів від претендентів на посаду керівника (далі – претенденти);

 

–            підготовка виборів;

 

–            проведення виборів.

 

7.1.9. Конкурс оголошується Засновником.

 

Оголошення про проведення конкурсу не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку контракту особи, яка займає посаду Директора Коледжу, або протягом тижня з дня утворення вакансії публікується Засновником у газеті «Освіта України» та водночас розміщується на його веб-сайті (за наявності) і офіційному веб-сайті Коледжу.

 

Засновник може оприлюднювати таке оголошення також в інших друкованих засобах масової інформації.

 

7.1.10. Оголошення про проведення конкурсу повинне містити:

 

–       повне найменування Коледжу;

 

–       інформацію про строк подання претендентами документів;

 

–       адресу, за якою здійснюється прийом документів;

 

–       контактну інформацію (номер телефону, адресу електронної пошти);

 

–       інформацію про дату проведення виборів, яка не повинна припадати на канікулярний період у Коледжі.

 

7.1.11. Претенденти можуть бути висунуті трудовим колективом Коледжу чи його структурного підрозділу, первинною профспілковою організацією працівників та студентів Коледжу, а також шляхом самовисування.

 

7.1.12. Претенденти для участі у конкурсі подають такі документи:

 

–       заяву про участь у конкурсі на ім’я Засновника, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною другою статті 42 Закону України «Про вищу освіту»;

 

–       особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;

 

–       автобіографію;

 

–       копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;

 

–       довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

 

–       довідку про наявність або відсутність судимості;

 

–       витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

 

–       копію паспорта, засвідчену претендентом;

 

–       копію трудової книжки;

 

–       письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

 

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, Засновником або нотаріально.

 

7.1.13. Прийом документів претендентів здійснюється Засновником протягом двох місяців з дня публікації оголошення про проведення конкурсу.

 

У разі надіслання документів поштою, датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

 

Документи, подані претендентами після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.

 

Особа, яка перемогла у конкурсі на заміщення посади Директора Коледжу, надає Засновнику для ознайомлення оригінали документів.

 

7.1.14. Засновник проводить перевірку відповідності претендентів вимогам до керівника, встановленим частиною першою статті 42 Закону України «Про вищу освіту», і протягом десяти календарних днів з дати завершення строку подання претендентами документів подає перелік кандидатів на посаду Директора Коледжу (далі – кандидат), які відповідають зазначеним вимогам, до Коледжу для голосування.

 

7.1.15. Усі претенденти, які своєчасно подали документи для участі в конкурсі, письмово повідомляються Засновником про прийняте рішення щодо їх кандидатур не пізніше ніж протягом десяти календарних днів з дати закінчення строку подання претендентами документів.

 

7.1.16. Кандидат має право:

 

–       проводити зустрічі з працівниками та студентами Коледжу;

 

–       визначати не більше двох спостерігачів за ходом голосування;

 

–       бути присутнім під час голосування за місцем його проведення;

 

–       бути присутнім під час проведення підрахунку голосів та складення протоколу про результати голосування.

 

Кандидат може мати інші права, які випливають з його участі у виборах і передбачені цим Статутом.

 

Усі кандидати мають рівні права.

 

7.1.17. Оприлюднення кандидатами виборчих програм та їх обговорення здійснюється на зустрічах та зборах (конференції) трудового колективу Коледжу без будь-яких обмежень.

 

7.1.18. Виборчі програми кандидатів розміщуються на офіційному веб-сайті Коледжу не пізніше ніж за десять календарних днів до дати проведення виборів.

 

7.1.19. Вибори призначаються не пізніше ніж на тридцятий день з дати закінчення строку прийому документів претендентів без урахування канікулярного періоду.

 

7.1.20. Брати участь у виборах мають право:

 

–   кожен науковий, науково-педагогічний та педагогічний штатний працівник Коледжу;

 

–   представники з числа інших штатних працівників, які обираються відповідними працівниками шляхом проведення прямих таємних виборів;

 

–   виборні представники з числа студентів, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

 

Критерієм віднесення штатного працівника Коледжу до певної категорії є посада за основним місцем роботи, яку займає такий працівник у Коледжі.

 

7.1.21. Штатний працівник Коледжу, який на момент проведення виборів перебуває у відпустці, має право брати участь у виборах. Якщо на посаді, яку займає такий штатний працівник, у період його відпустки (у випадках, передбачених законом) перебуває інша особа, вона також має право брати участь у виборах.

 

7.1.22. Студенти очної (денної) форми навчання, які на момент проведення виборів є одночасно штатними працівниками Коледжу, в якому проводяться вибори, беруть участь у виборах за квотою представництва студентів Коледжу.

 

7.1.23. Порядок обрання представників для участі у виборах з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками Коледжу, визначається положенням, яке затверджується Вченою (Педагогічною) радою Коледжу.

 

7.1.24. Порядок обрання представників для участі у виборах з числа студентів Коледжу визначається положенням про студентське самоврядування, яке ухвалюється відповідно до статті 40 Закону України «Про вищу освіту».

 

7.1.25. Директор протягом семи календарних днів з дати публікації оголошення про проведення конкурсу видає наказ про організацію виборів, в якому, зокрема, визначається:

 

–       персональний склад організаційного комітету з проведення виборів (далі – організаційний комітет);

 

–       персональний склад виборчої комісії;

 

–       кінцевий строк обрання представників для участі у виборах з числа інших штатних працівників Коледжу, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, а також виборних представників з числа студентів.

 

7.1.26. Організаційний комітет і виборча комісія діють відповідно до цього Статуту та положень про них, які затверджуються Вченою (Педагогічною) радою Коледжу за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації Коледжу.

 

До складу організаційного комітету та виборчої комісії включаються наукові, науково-педагогічні, педагогічні, інші працівники та студенти Коледжу. Кандидат не може бути членом організаційного комітету чи виборчої комісії. Одна і та сама особа не може бути одночасно членом організаційного комітету і виборчої комісії.

 

Організаційний комітет і виборча комісія на першому засіданні обирають із свого складу голову, заступника голови та секретаря.

 

Особи, які є членами організаційного комітету або виборчої комісії, здійснюють свої повноваження на громадських засадах і на час виконання ними зазначених повноважень звільняються від основної роботи у Коледжу, в якому проводяться вибори, із збереженням за ними заробітної плати відповідно до умов колективного договору.

 

7.1.27. За наявності у структурі Коледжу відокремлених структурних підрозділів, організаційним комітетом можуть утворюватися виборчі дільниці та дільничні виборчі комісії, склад яких затверджується наказом Директора. При цьому виборча комісія, утворена наказом про організацію виборів Директора, має статус головної виборчої комісії.

 

Рішення про утворення виборчих дільниць та дільничних виборчих комісій підлягає оприлюдненню в одноденний строк організаційним комітетом з використанням інформаційних ресурсів Коледжу (дошки оголошень, офіційного веб-сайту тощо).

 

7.1.28. Директор зобов’язаний забезпечити створення належних умов для роботи організаційного комітету та виборчої комісії, надавати інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на них завдань, а також надати організаційному комітетові та виборчій комісії окремі придатні для роботи приміщення, забезпечити наявність у таких приміщеннях необхідних засобів зв’язку, оргтехніки тощо.

 

7.1.29. Організаційний комітет складає та подає виборчій комісії список осіб, які мають право брати участь у виборах (далі – список виборців), не пізніше ніж за сім календарних днів до дати проведення виборів.

 

У разі утворення дільничних виборчих комісій список виборців передається головною виборчою комісією дільничним виборчим комісіям не пізніше наступного дня після його отримання від організаційного комітету.

 

7.1.30. Кандидат має право зняти свою кандидатуру шляхом подання письмової заяви до організаційного комітету не пізніше ніж за 24 години до початку виборів. Така інформація невідкладно доводиться організаційним комітетом до відома виборчої комісії (головною виборчою комісією – до відома дільничних виборчих комісій) для внесення відповідних змін до бюлетенів для голосування.

 

7.1.31. Бюлетені для голосування виготовляються виборчою комісією (у разі утворення дільничних виборчих комісій – дільничними виборчими комісіями) не раніше ніж за 20 і не пізніше ніж за 12 годин до початку виборів у кількості, що відповідає кількості осіб, які мають право брати участь у виборах (далі – виборці) та включені до списку виборців (у разі утворення виборчих дільниць – у кількості, що відповідає кількості осіб, включених до списку виборців на виборчій дільниці), посвідчуються на зворотному боці підписом голови та секретаря виборчої комісії, що виготовляє бюлетені, та скріплюються печаткою Коледжу або його відокремленого структурного підрозділу.

 

Кандидати та спостерігачі мають право бути присутніми під час виготовлення бюлетенів для голосування.

 

7.1.32. Бюлетені для голосування зберігаються у приміщенні виборчої комісії у закритому сейфі (металевій шафі), який опечатується стрічкою з проставлянням на ній підписів голови комісії, а також його заступника або секретаря. Персональна відповідальність за відповідність кількості бюлетенів кількості виборців та збереження бюлетенів покладається на голову виборчої комісії.

 

7.1.33. Скриньки для голосування повинні бути прозорі, опломбовані та опечатані печаткою Коледжу або його відокремленого структурного підрозділу.

 

7.1.34. Порядок організації роботи спостерігачів визначається організаційним комітетом.

 

7.1.35. Вибори проводяться шляхом таємного голосування, яке здійснюється з 9 до 15 години у приміщенні Коледжу та його відокремлених структурних підрозділах.

 

Інформація про дату, час і місце проведення виборів підлягає оприлюдненню виборчою комісією не пізніше ніж за сім календарних днів до дати проведення виборів з використанням інформаційних ресурсів Коледжу (дошки оголошень, офіційного веб-сайту тощо).

 

7.1.36. Під час голосування та підрахунку голосів має право бути присутнім представник Засновника та Укркоопспілки.

 

Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки може делегувати свого представника на вибори до Коледжу.

 

Під час голосування та підрахунку голосів мають право бути присутніми не більше двох спостерігачів від кожного кандидата, а також не більше трьох громадських спостерігачів, акредитованих організаційним комітетом, а в разі утворення виборчих дільниць – не більше двох спостерігачів від кожного кандидата і трьох громадських спостерігачів на кожній виборчій дільниці.

 

Порядок акредитації громадських спостерігачів визначається організаційним комітетом.

 

7.1.37. Приміщення для голосування повинне бути обладнане достатньою кількістю кабін для таємного голосування. Розміщення обладнання у приміщенні для голосування здійснюється у такий спосіб, щоб місця видачі бюлетенів для голосування, вхід і вихід із кабін для таємного голосування, виборчі скриньки перебували у полі зору членів виборчої комісії та осіб, які мають право бути присутніми у приміщенні для голосування. У кабінах для таємного голосування необхідно забезпечити наявність належного освітлення та засобів для заповнення бюлетеня для голосування.

 

7.1.38. Організація проведення голосування, підтримання належного порядку у приміщенні для голосування та забезпечення таємності голосування покладаються на виборчу комісію.

 

Голова виборчої комісії перед початком голосування:

 

–       надає для огляду членам виборчої комісії, присутнім кандидатам, а також спостерігачам виборчу скриньку;

 

–       передає необхідну кількість бюлетенів для голосування членам виборчої комісії, які видають бюлетені виборцям;

 

–       передає членам виборчої комісії, які видають бюлетені для голосування, список виборців. Відповідні члени виборчої комісії забезпечують їх збереження і дотримання порядку використання.

 

7.1.39. Член виборчої комісії здійснює видачу бюлетеня для голосування за умови пред’явлення виборцем документа, що посвідчує особу. Особа, яка отримує бюлетень для голосування, ставить у списку виборців навпроти свого прізвища підпис.

 

7.1.40. Бюлетень для голосування заповнюється виборцем особисто в кабіні для таємного голосування. Під час заповнення бюлетенів забороняється присутність у кабіні для таємного голосування інших осіб, здійснення фото- та відеофіксації у будь-який спосіб. Особа, яка внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити бюлетень для голосування, має право за дозволом голови виборчої комісії скористатися допомогою іншої особи, крім членів виборчої комісії, кандидатів, а також спостерігачів.

 

У бюлетені для голосування виборець у квадраті навпроти прізвища кандидата, за якого він голосує, проставляє позначку (“+”) або іншу, що засвідчує волевиявлення. Виборець може голосувати лише за одного кандидата.

 

Виборець опускає заповнений бюлетень для голосування у скриньку. Забороняється висувати вимогу або висловлювати прохання до виборця оприлюднити своє волевиявлення.

 

7.1.41. Після завершення голосування приміщення для голосування зачиняється і в ньому мають право перебувати тільки члени виборчої комісії, представники Засновника, центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, Укркоопспілки, кандидати і спостерігачі.

 

7.1.42. Скринька для голосування після перевірки цілісності пломб та печаток відкривається членами виборчої комісії. Під час відкриття скриньки її вміст викладається на стіл, за яким розміщуються члени виборчої комісії.

 

7.1.43. Підрахунок голосів членами виборчої комісії починається негайно після закінчення голосування та проводиться відкрито у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування, без перерви і закінчується після складення та підписання протоколу про результати голосування.

 

7.1.44. Члени виборчої комісії підраховують загальну кількість виданих для голосування бюлетенів та кількість бюлетенів, наявних у скриньці для голосування. Бюлетені для голосування розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків прізвища та ініціали кандидатів. Окремо робиться табличка з написом «Недійсні». Під час розкладання бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії показує кожний бюлетень усім членам комісії та особам, які присутні під час підрахунку голосів, та оголошує прізвище кандидата, за якого подано голос. У разі виникнення сумнівів щодо змісту бюлетеня виборча комісія приймає рішення шляхом голосування. При цьому кожен член виборчої комісії має право оглянути бюлетень особисто. На час огляду бюлетеня робота з іншими бюлетенями припиняється.

 

7.1.45. Бюлетень для голосування може бути визнаний недійсним, якщо:

 

–       позначка у бюлетені проставлена більш як за одного кандидата;

 

–       не проставлена жодна позначка;

 

–       зміст волевиявлення неможливо встановити з інших причин.

 

У разі коли члени виборчої комісії не можуть дійти згоди щодо віднесення бюлетеня до недійсних, зазначене питання вирішується шляхом голосування. Такий бюлетень повинен бути продемонстрований членам комісії та особам, присутнім під час підрахунку голосів. При цьому кожен член виборчої комісії має право особисто оглянути бюлетень. На час огляду бюлетеня підрахунок інших бюлетенів припиняється.

 

7.1.46. Після розкладення бюлетенів окремо за кожного кандидата, а також окремо недійсних бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії вголос підраховує кількість бюлетенів, поданих за кожного з кандидатів, а також кількість недійсних бюлетенів. На вимогу члена виборчої комісії, кандидата чи спостерігача може бути проведено повторний підрахунок бюлетенів, поданих за кожного з кандидатів, а також бюлетенів, визнаних недійсними. Під час підрахунку голосів кожен член виборчої комісії має право перевірити або перерахувати відповідні бюлетені. Результати підрахунку голосів оголошуються головою виборчої комісії і підлягають включенню секретарем до протоколу про результати голосування.

 

7.1.47. Виборча комісія зобов’язана під час підрахунку голосів перевірити відповідність кількості осіб, які взяли участь у голосуванні, кількості бюлетенів, поданих за кожного кандидата, а також кількості бюлетенів, визнаних недійсними.

 

7.1.48. Виборча комісія за результатами підрахунку голосів складає протокол.

 

Протокол про результати голосування складається виборчою комісією у трьох примірниках. Копії протоколу надаються кожному членові виборчої комісії, кандидатам та спостерігачам.

 

Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем та присутніми членами виборчої комісії. У разі незгоди з результатами підрахунку голосів, зафіксованими у протоколі, член виборчої комісії має право письмово викласти свою окрему думку, яка обов’язково додається до протоколу. Відмова від підписання протоколу не допускається.

 

Перший примірник протоколу про результати голосування передається організаційному комітетові з наступною їх передачею Засновникові, другий – Укркоопспілці, третій – залишається у Коледжі.

 

7.1.49. Дільничні виборчі комісії передають протокол про результати голосування на виборчій дільниці головній виборчій комісії негайно після його складення. У разі коли дільнична виборча комісія розміщується в іншому населеному пункті, допускається передача такого протоколу головній виборчій комісії за допомогою засобів зв’язку з наступною передачею оригіналів бюлетенів та протоколу протягом доби з моменту його складення. Головна виборча комісія після прийняття і розгляду протоколів дільничних виборчих комісій складає підсумковий протокол про результати голосування і передає його організаційному комітетові.

 

Разом з протоколом організаційному комітетові передаються усі заяви та скарги, подані кандидатами, спостерігачами, а також рішення, прийняті за результатами їх розгляду.

 

7.1.50. Процес голосування і підрахунку голосів підлягає фіксуванню за допомогою відеозасобів. При цьому таке фіксування не може порушувати таємницю голосування.

 

7.1.51. Результати виборів оприлюднюються протягом 24 годин після складення протоколу про результати голосування шляхом розміщення у друкованому вигляді відповідної інформації на інформаційних стендах у доступних для загального огляду місцях, розташованих у приміщеннях Коледжу, а також на офіційному веб-сайті Коледжу та веб-сайті Засновника.

 

7.1.52. Якщо у виборах брали участь кілька кандидатів і жоден з них не набрав більше 50 відсотків голосів виборців, організаційний комітет приймає рішення про проведення другого туру виборів, який проводиться через сім календарних днів після проведення першого туру. У разі коли дата другого туру виборів припадає на святковий (неробочий) день, вибори проводяться у наступний після святкового (неробочого) дня робочий день. До бюлетенів для голосування включаються два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів у першому турі виборів.

 

7.1.53. Вибори вважаються такими, що не відбулися, якщо:

 

–       участь у виборах взяли менш як 50 відсотків виборців;

 

–       у першому турі виборів брав участь один кандидат і він не набрав більше 50 відсотків голосів виборців;

 

–       у другому турі виборів жоден з кандидатів не набрав більше 50 відсотків голосів виборців.

 

7.1.54. У разі прийняття виборчою комісією рішення про визнання виборів такими, що не відбулися, Засновник протягом двох тижнів з дня прийняття зазначеного рішення оголошує проведення нового конкурсу.

 

7.1.55. Документація, пов’язана з проведенням виборів, зберігається у Коледжі протягом п’яти років.

 

7.1.56. З особою (кандидатурою), яка набрала більше 50 % голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, Засновник укладає контракт строком на п’ять років не пізніше одного місяця з дня її обрання.

 

7.1.57. Директор Коледжу може бути звільнений з посади Засновником, а також у зв’язку з прийняттям рішення про його відкликання вищим колегіальним органом громадського самоврядування, який його обрав на посаду з підстав, визначених законодавством про працю, за порушення статуту Коледжу та умов контракту. Подання про відкликання Директора може бути внесено до вищого колегіального органу громадського самоврядування Коледжу не менш як половиною статутного складу Вченої (Педагогічної) ради Коледжу. Рішення про відкликання Директора Коледжу приймається більшістю голосів за умови присутності не менш як двох третин статутного складу вищого колегіального органу громадського самоврядування Коледжу.

  

7.2.    КЕРІВНИК ФІЛІЇ

 

Права та обов’язки керівника філії визначається положенням про відповідну філію, що погоджується із Засновником та затверджується Вченою (Педагогічною) радою Коледжу.

 

7.3. ВЧЕНА (ПЕДАГОГІЧНА) РАДА

 

7.3.1. Вчена (Педагогічна) рада є колегіальним органом управління Коледжу, який утворюється строком на п’ять років, склад якого затверджується наказом Директора Коледжу протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої (Педагогічної) ради.

 

7.3.2. Вчена (Педагогічна) рада Коледжу:

 

–            визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Коледжу;

 

–            розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування проект Статуту Коледжу, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;

 

–            затверджує положення про структурні підрозділи, робочі та дорадчі органи Коледжу;

 

–            ухвалює фінансовий план (кошторис) і річний фінансовий звіт Коледжу та надає його для затвердження Засновнику;

 

–            визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

 

–            ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у банківських та інших фінансових установах;

 

–            ухвалює за поданням Директора Коледжу рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;

 

–            затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;

 

–            ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;

 

–            затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;

 

–            ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

 

–            оцінює науково-педагогічну, педагогічну діяльність структурних підрозділів;

 

–            приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;

 

–            має право вносити подання про відкликання Директора Коледжу з підстав, передбачених законодавством, цим Статутом, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування Коледжу;

 

–            розглядає інші питання діяльності Коледжу відповідно до цього Статуту.

 

7.3.3. Вчену (Педагогічну) раду Коледжу очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої (Педагогічної) ради Коледжу, які мають науковий ступінь та/або вчене звання, на строк діяльності Вченої (Педагогічної) ради. До складу Вченої (Педагогічної) ради Коледжу входять за посадами Директор Коледжу, заступники директора, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників Коледжу, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, виборні представники, які представляють інших працівників Коледжу і які працюють у ньому на постійній основі, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів, керівники органів студентського самоврядування Коледжу відповідно до квот: не менш як 75 відсотків складу Вченої (Педагогічної) ради повинні становити наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники Коледжу і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів.

 

Вибори до складу Вченої (Педагогічної) ради починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої (Педагогічної) ради.

 

7.3.4. За рішенням Вченої (Педагогічної) ради до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців. При цьому не менш як 75 відсотків складу Вченої (Педагогічної) ради повинні становити наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники Коледжу і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів.

 

7.3.5. Виборні представники з числа працівників Коледжу обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування Коледжу за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

 

7.3.6. Рішення Вченої (Педагогічної) ради Коледжу вводяться в дію наказами Директора Коледжу.

 

7.3.7. Вчена (Педагогічна) рада Коледжу працює відповідно до Положення про Вчену (Педагогічну) раду Коледжу, що затверджується вищим колегіальним органом громадського самоврядування.

  

7.4. РОБОЧІ ТА ДОРАДЧІ ОРГАНИ

 

7.4.1. Для вирішення поточних питань діяльності Коледжу утворюються робочі органи:

 

–            Адміністративна рада до складу якого входять: Директор, заступники директора, керівники структурних підрозділів Коледжу. Адміністративна рада організовує та забезпечує діяльність Коледжу відповідно до функцій та повноважень, які визначаються Директором Коледжу;

 

–            приймальна комісія, яка створюється для організації та проведення прийому вступників на навчання. Приймальна комісія діє на підставі Положення про приймальну комісію.

 

7.4.2. У Коледжі створюється і діє первинна профспілкова організація, яка може представляти права та інтереси як трудового колективу Коледжу так і студентів. Первинна профспілкова організація діє відповідно з нормами Закону України «Про професійні спілки, їх права й гарантії діяльності», та іншого діючого законодавства. Взаємні зобов’язання керівництва Коледжу і первинної профспілкової організації чи іншого уповноваженого трудовим колективом працівників Коледжу органу, у частині забезпечення прав, безпечних умов праці, виконання обов’язків, регулюються Колективним договором, що розробляється та укладається відповідно до чинного законодавства.

 

7.4.3. У Коледжі створюється комісія з трудових спорів, яка розглядає спірні питання, що виникають між працівниками та керівництвом Коледжу і діє відповідно з положеннями Кодексу законів про працю України, та іншого діючого законодавства України.

 

7.4.4. У Коледжі створюється і діє, у встановленому законодавством порядку, Комісія із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.

 

7.4.5. У Коледжі та структурних підрозділах можуть утворюватися на громадських засадах дорадчі (дорадчо-консультативні) органи (рада роботодавців, рада інвесторів, рада бізнесу, студентська, наукова (методична) рада тощо).

 

Положення про робочі та дорадчі органи затверджуються Вченою (Педагогічною) радою Коледжу.

  

7.5. ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ КОЛЕДЖУ

 

7.5.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Коледжу є конференція трудового колективу, включаючи виборних представників з числа студентів.

 

7.5.2. На конференції трудового колективу повинні бути представлені всі категорії учасників освітнього процесу Коледжу. При цьому не менш як 75 відсотків складу делегатів (членів) виборного органу повинні становити наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які працюють в Коледжі на постійній основі, і не менш як 15 відсотків – виборні представники з числа студентів, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

 

Делегати конференції трудового колективу Коледжу обираються відкритим голосуванням на зборах трудових колективів циклових комісій, адміністративно-обслуговуючого та господарського персоналу, працівників гуртожитку, зборах студентів строком на 2 роки простою більшістю голосів.

 

7.5.3. Вищий колегіальний орган громадського самоврядування скликається не рідше одного разу на рік.

 

7.5.4. Ініціаторами скликання конференції трудового колективу можуть бути Директор, Вчена (Педагогічна) рада Коледжу, профком працівників Коледжу, а також ініціативна група працівників, яка повинна зібрати не менше 1/5 підписів усіх штатних педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників Коледжу або ініціативна група студентів Коледжу, яка повинна зібрати не менше 1/3 підписів усіх студентів Коледжу.

 

7.5.5. Орган громадського самоврядування Коледжу вважається правомочним, якщо на ньому зареєстровані та присутні не менш ніж дві третини від загальної кількості.

 

7.5.6. Рішення органу громадського самоврядування Коледжу приймаються простою більшістю голосів.

 

7.5.7. Вищий колегіальний орган громадського самоврядування:

 

–            погоджує за поданням Вченої (Педагогічної) ради Коледжу Статут чи зміни (доповнення) до нього;

 

–            заслуховує щороку звіт Директора Коледжу та оцінює його діяльність;

 

–            обирає комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про працю;

 

–            розглядає за обґрунтованим поданням Вченої (Педагогічної) ради Коледжу питання про дострокове припинення повноважень Директора Коледжу;

 

–            затверджує правила внутрішнього розпорядку Коледжу і колективний договір;

 

–            розглядає інші питання діяльності Коледжу.

 

7.5.8. Органом громадського самоврядування кафедри (циклової комісії) є збори трудового колективу кафедри (циклової комісії), включаючи виборних представників з числа осіб, які навчаються в Коледжі.

 

7.5.9. Органи громадського самоврядування кафедри (циклової комісії) скликаються не рідше одного разу на рік.

 

7.5.10. Ініціатором скликання органів громадського самоврядування кафедри (циклової комісії) можуть бути профспілковий комітет або ініціативна група працівників кафедри (циклової комісії), яка повинна зібрати не менше 1/3 підписів науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників, які працюють на постійній основі.

 

7.5.11. В органі громадського самоврядування кафедри (циклової комісії) повинні бути представлені всі категорії працівників кафедри (циклової комісії) та виборні представники з числа осіб, які навчаються за спеціальністю, що викладається даною кафедрою (цикловою комісією). При цьому не менш як 75 відсотків складу делегатів (членів) виборного органу повинні становити наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники циклової комісії і не менш як 15 відсотків – виборні представники з числа студентів, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

 

7.5.12. Орган громадського самоврядування кафедри (циклової комісії) вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш ніж дві третини загальної кількості його складу.

 

7.5.13. Рішення органу громадського самоврядування кафедри (циклової комісії) приймаються простою більшістю голосів.

 

7.5.14.  Орган громадського самоврядування кафедри (циклової комісії):

 

–       оцінює діяльність керівника кафедри (циклової комісії);

 

–       затверджує річний звіт про діяльність кафедри (циклової комісії);

 

–       подає Директору Коледжу пропозиції щодо відкликання з посади керівника кафедри (циклової комісії) з підстав, передбачених законодавством України, статутом Коледжу, укладеним з ним контрактом;

 

–       обирає делегатів до вищого колегіального органу громадського самоврядування Коледжу.

 

7.5.15. У Коледжі діють наукові товариства студентів і молодих вчених, які є частиною системи громадського самоврядування Коледжу.

 

У своїй діяльності наукові товариства студентів і молодих вчених керуються законодавством, цим Статутом та положенням про наукові товариства студентів і молодих вчених.

  

7.6. СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ В КОЛЕДЖІ

 

7.6.1. У Коледжі та його структурних підрозділах діє студентське самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування Коледжу.

 

Студентське самоврядування – це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні Коледжем.

 

Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів Коледжу. Усі студенти, які навчаються в Коледжі, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.

 

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів та їх участь в управлінні Коледжем. Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування студентів.

 

7.6.2. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, цим Статутом та положенням про студентське самоврядування Коледжу.

 

7.6.3. Органи студентського самоврядування діють на принципах:

 

–            добровільності, колегіальності, відкритості;

 

–            виборності та звітності органів студентського самоврядування;

 

–            рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні;

 

–            незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій.

 

7.6.4. Студентське самоврядування в Коледжі здійснюється на рівні студентської групи – актив групи; факультету (відділення) – старостат; гуртожитку – Рада гуртожитку; Коледжу – Рада студентів Коледжу.

 

Органи студентського самоврядування можуть мати різноманітні форми (парламент, сенат, старостат, студентський ректорат, студентські деканати, студентські ради тощо).

 

Представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні органи студентського самоврядування обираються строком на один рік. Студенти, обрані до складу органів студентського самоврядування, можуть бути усунені із своїх посад за результатами загального таємного голосування студентів. Для ініціювання такого голосування потрібно зібрати підписи не менш як 10 відсотків студентів Коледжу.

 

Керівник студентського самоврядування та його заступники можуть перебувати на посаді не більш як два строки.

 

З припиненням особою навчання в Коледжі припиняється її участь в органі студентського самоврядування у порядку, передбаченому положенням про студентське самоврядування Коледжу.

 

Орган студентського самоврядування може бути зареєстрований як громадська організація відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про вищу освіту».

 

7.6.5. Органи студентського самоврядування:

 

–            беруть участь в управлінні Коледжем у порядку, встановленому Законом України «Про вищу освіту» та цим Статутом;

 

–            беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;

 

–            проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

 

–            беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;

 

–            захищають права та інтереси студентів, які навчаються в Коледжі;

 

–            делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів;

 

–            приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;

 

–            беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів;

 

–            розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на балансі та банківських рахунках органів студентського самоврядування;

 

–            вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;

 

–            вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Коледжу, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;

 

–            мають право оголошувати акції протесту;

 

–            виконують інші функції, передбачені Законом України «Про вищу освіту» та положенням про студентське самоврядування Коледжу.

 

7.6.6. За погодженням з органом студентського самоврядування Коледжу приймаються рішення про:

 

–       відрахування студентів Коледжу та їх поновлення на навчання;

 

–       переведення осіб, які навчаються в Коледжі за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;

 

–       переведення осіб, які навчаються в Коледжі за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;

 

–       призначення заступників Директора Коледжу (заступника декана факультету, заступника директора інституту);

 

–       поселення осіб, які навчаються в Коледжі, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку;

 

–       затвердження правил внутрішнього розпорядку Коледжу в частині, що стосується осіб, які навчаються;

 

–       діяльність студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб, які навчаються в Коледжі.

 

7.6.7. Вищим органом студентського самоврядування є конференція студентів. Конференція скликається керівництвом Ради студентів Коледжу за необхідністю, але не рідше одного разу на рік.

 

До повноважень конференції осіб, які навчаються в Коледжі належать:

 

–       ухвалюють положення про студентське самоврядування Коледжу, визначають структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування;

 

–       заслуховують звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування, дають їм відповідну оцінку;

 

–       затверджують процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;

 

–       затверджують річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського самоврядування, вносять до нього зміни та доповнення, заслуховують звіт про його виконання;

 

–       обирають контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для здійснення поточного контролю за станом використання майна та виконання бюджету органів студентського самоврядування.

 

7.6.8. Адміністрація Коледжу не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування.

 

7.6.9. Директор Коледжу забезпечує належні умови для діяльності органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо), про що укладається відповідна угода.

 

7.6.10. Фінансовою основою студентського самоврядування є:

 

–       кошти, визначені Вченою (Педагогічною) радою Коледжу в розмірі не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих Коледжу від основної діяльності;

 

–       членські внески студентів, розмір яких встановлюється вищим органом студентського самоврядування Коледжу. Розмір місячного членського внеску однієї особи не може перевищувати 1 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого законом.

 

7.6.11. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених ними кошторисів.

 

Органи студентського самоврядування публічно звітують про використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік.

 

8. ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС В КОЛЕДЖІ ТА ЙОГО УЧАСНИКИ

  

8.1. Освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, що провадиться в Коледжі через систему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості.

 

8.2. Організація освітнього процесу в Коледжі базується на концептуальних засадах Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту», «Про споживчу кооперацію», Концепції діяльності Коледжу, Програми управління якістю освітньої діяльності Коледжу, Положення про організацію освітнього процесу.

 

8.3. Мовою викладання в Коледжі є державна мова.

 

8.4. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності Коледж має право прийняти рішення про викладання однієї чи кількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами.

 

Для викладання навчальних дисциплін іноземною мовою Коледж утворює окремі групи для іноземних громадян, осіб без громадянства, які бажають здобувати вищу освіту за кошти фізичних або юридичних осіб, або розробляє індивідуальні програми. При цьому Коледж забезпечує вивчення такими особами державної мови як окремої навчальної дисципліни. Перелік іноземних мов, якими здійснюється викладання навчальних дисциплін, визначається Коледжем.

 

8.5. Коледж має право вільного вибору мови навчання із забезпеченням при цьому вивчення особами, які навчаються у таких закладах, державної мови як окремої навчальної дисципліни.

 

8.6. За бажанням здобувачів вищої освіти Коледж створює можливості для вивчення ними мови національної меншини в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням цієї мови.

 

8.7. Навчання в Коледжі здійснюється за такими формами:

 

–       очна (денна);

 

–       заочна (дистанційна).

 

8.8. Форми навчання можуть поєднуватися.

 

8.9. Освітній процес в Коледжі здійснюється за такими формами:

 

–       навчальні заняття;

 

–       самостійна робота;

 

–       практична підготовка, стажування;

 

–       контрольні заходи.

 

8.10. Основними видами навчальних занять в Коледжі є:

 

–       лекція;

 

–       лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;

 

–       консультація.

 

8.11. Коледж має право встановлювати інші форми освітнього процесу та види навчальних занять.

 

8.12. Практична підготовка осіб, які навчаються в Коледжі, здійснюється шляхом проходження ними практики, стажування на підприємствах, в установах та організаціях згідно з укладеними Коледжем договорами або у його структурних підрозділах. Проходження практики, стажування студентом здійснюється відповідно до законодавства.

 

8.13. Керівники підприємств, установ та організацій зобов’язані забезпечити створення належних умов для проходження практики, стажування на виробництві, дотримання правил і норм охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії відповідно до законодавства.

 

8.14. Учасниками освітнього процесу у вищих навчальних закладах є:

 

–       здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються в Коледжі;

 

–       наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники;

 

–       фахівці-практики, які залучаються до освітнього процесу на освітньо-професійних програмах;

 

–       інші працівники Коледжу.

 

–       роботодавці.

 

8.15. Науково-педагогічні працівники – це особи, які за основним місцем роботи в Коледжі провадять навчальну, методичну, наукову, науково-технічну та організаційну діяльність.

 

8.16. Педагогічні працівники – це особи, які за основним місцем роботи в структурних та відокремлених структурних підрозділах Коледжу провадять навчальну, методичну, наукову та організаційну діяльність.

 

8.17. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність науково-педагогічних працівників Коледжу регулюється законодавством про наукову і науково-технічну та інноваційну діяльність.

 

8.18. Вимоги до осіб, які можуть займати посади педагогічних працівників встановлюватися посадовими інструкціями відповідно до законодавства.

 

8.19. Педагогічні та науково-педагогічні працівники призначаються на посаду та звільняються з посади Директором Коледжу. Педагогічні та науково-педагогічні працівники кожні п’ять років проходять атестацію. За результатами атестації визначається відповідність працівників займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання.

 

8.20. Порядок проведення атестації педагогічних працівників встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

 

8.21. Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, порядок їх присвоєння визначаються Кабінетом Міністрів України.

 

8.22. Посади науково-педагогічних працівників можуть займати особи, які мають науковий ступінь або вчене звання, а також особи, які мають ступінь магістра.

 

8.23. Особа в Коледжі не може одночасно займати дві та більше посад, що передбачають виконання адміністративно-управлінських функцій.

 

8.24. Робочий час науково-педагогічних (педагогічних) працівників становить 36 годин на тиждень (скорочена тривалість робочого часу).

 

8.25. Робочий час науково-педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи та інших трудових обов’язків. Робочий час наукового працівника включає час виконання ним наукової, дослідницької, консультативної, експертної, організаційної роботи та інших трудових обов’язків. Робочий час педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, методичної, організаційної роботи та інших трудових обов’язків.

 

Норми часу навчальної роботи в Коледжі визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки за погодженням із заінтересованими державними органами. Норми часу методичної, наукової, організаційної роботи визначаються Коледжем.

 

8.26. Рекомендований перелік видів навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи для науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

 

8.27. Види навчальної роботи педагогічних та науково-педагогічних працівників відповідно до їх посад встановлюються Коледжем.

 

8.28. Залучення науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників до роботи, не передбаченої трудовим договором, може здійснюватися лише за їхньою згодою або у випадках, передбачених законодавством.

 

8.29. Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники Коледжу мають право:

 

–       на академічну свободу, що реалізується в інтересах особи, суспільства та людства загалом;

 

–       на академічну мобільність для провадження професійної діяльності;

 

–       на захист професійної честі та гідності;

 

–       брати участь в управлінні Коледжем, у тому числі обирати та бути обраним до вищого органу громадського самоврядування, Педагогічної ради Коледжу;

 

–       обирати методи та засоби навчання, що забезпечують високу якість освітнього процесу;

 

–       на забезпечення створення відповідних умов праці, підвищення свого професійного рівня, організацію відпочинку та побуту, встановлених законодавством, нормативними актами Коледжу, умовами індивідуального трудового договору та колективного договору;

 

–       безоплатно користуватися бібліотечними, інформаційними ресурсами, послугами навчальних, наукових, спортивних, культурно-освітніх підрозділів Коледжу;

 

–       на захист права інтелектуальної власності;

 

–       на підвищення кваліфікації та стажування не рідше одного разу на п’ять років;

 

–       отримувати житло, у тому числі службове, відповідно до чинного законодавства та Колективного договору;

 

–       брати участь в об’єднаннях громадян;

 

–       на соціальне та пенсійне забезпечення в установленому законодавством порядку.

 

8.30. Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники Коледжу мають також інші права, передбачені законодавством і цим Статутом та Колективним договором. На науково-педагогічних і наукових працівників Коледжу поширюються всі права, передбачені законодавством для наукових працівників наукових установ.

 

8.31. Наукові та науково-педагогічні працівники Коледжу мають право на пенсійне забезпечення відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

 

8.32. Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники Коледжу зобов’язані:

 

–       забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному і методичному рівні навчальних дисциплін відповідної освітньої програми за спеціальністю, провадити наукову діяльність (для науково-педагогічних працівників);

 

–       підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію (для науково-педагогічних працівників);

 

–       дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються в Коледжі, прищеплювати їм любов до України, виховувати їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України та державних символів України;

 

–       розвивати в осіб, які навчаються в Коледжі, самостійність, ініціативу, творчі здібності;

 

–       дотримуватися Статуту Коледжу, законів, інших нормативно-правових актів.

 

8.33. Науково-педагогічним, науковим, педагогічним та іншим працівникам Коледжу:

 

–       створюються належні умови для праці, підвищення кваліфікації, організації побуту, відпочинку та медичного обслуговування, у тому числі викладачам з інвалідністю;

 

–       виплачуються у разі втрати роботи компенсації відповідно до законодавства.

 

8.34. Науково-педагогічним, науковим і педагогічним працівникам Коледжу встановлюються доплати за науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) та доктора наук у розмірах відповідно 15 та 20 відсотків посадового окладу, а також за вчене звання доцента і старшого дослідника – 25 відсотків посадового окладу, професора – 33 відсотки посадового окладу. Коледж може встановити більший розмір доплат за рахунок власних надходжень.

 

8.35. Директор Коледжу відповідно до законодавства, цього Статуту та Колективного договору визначає порядок, встановлює розміри доплат, надбавок, премій, матеріальної допомоги та заохочення педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників Коледжу.

 

8.36. Післядипломна освіта – це спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення та оновлення її професійних знань, умінь та навичок або отримання іншої професії, спеціальності на основі здобутого раніше освітнього рівня та практичного досвіду.

 

8.37. Післядипломну освіту здійснюють відповідні структурні підрозділи Коледжу.

 

8.38. Педагогічні і науково-педагогічні працівники Коледжу підвищують кваліфікацію та проходять стажування в Україні і за кордоном.

 

8.39. Коледж забезпечує підвищення кваліфікації та стажування педагогічних, науково-педагогічних працівників не рідше одного разу на п’ять років із збереженням середньої заробітної плати.

 

8.40. Результати підвищення кваліфікації та проходження стажування враховуються:

 

–       під час проведення атестації педагогічних працівників;

 

–       під час обрання на посаду за конкурсом чи укладення трудового договору з науково-педагогічними працівниками.

 

8.41. Посади педагогічних і науково-педагогічних працівників, які підвищують кваліфікацію або проходять стажування з відривом від виробництва, на цей період можуть заміщуватися іншими особами без проведення конкурсу на умовах строкового трудового договору (контракту).

 

8.42. До осіб, які навчаються в Коледжі відносяться:

 

–       здобувачі вищої освіти;

 

–       інші особи, які навчаються в Коледжі.

 

8.43. Здобувачем вищої освіти в Коледжі є студент – особа, зарахована до Коледжу з метою здобуття вищої освіти ступеня молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

 

8.44. До інших осіб, які навчаються у Коледжі, належать:

 

– слухач – особа, яка навчається на підготовчому відділенні Коледжу,

 

– учень – особа, яка здобуває повну загальну середню освіту в Коледжі;

 

– особа, яка отримує додаткові чи окремі освітні послуги, у тому числі за програмами післядипломної освіти;

 

8.45. Особи, які навчаються в Коледжі, мають право на:

 

–       вибір форми навчання під час вступу до Коледжу;

 

–       безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;

 

–       трудову діяльність у позанавчальний час;

 

–       додаткову оплачувану відпустку за основним місцем роботи у зв’язку з навчанням, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

 

–       безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами, навчальною, науковою та спортивною базами Коледжу;

 

–       безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних форматах з використанням технологій, що враховують обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми потребами);

 

–       користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, оздоровчою базами Коледжу у порядку, передбаченому цим Статутом;

 

–       забезпечення гуртожитком на строк навчання у порядку, встановленому законодавством;

 

–       участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікації;

 

–       участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, спортивної, мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном, у встановленому законодавством порядку;

 

–       участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;

 

–       внесення пропозицій щодо умов і розміру плати за навчання;

 

–       участь у громадських об’єднаннях;

 

–       участь у діяльності органів громадського самоврядування Коледжу, органів студентського самоврядування;

 

–       вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з деканом факультету;

 

–       навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох вищих навчальних закладах, за умови отримання тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету;

 

–       академічну мобільність, у тому числі міжнародну;

 

–       отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених законодавством;

 

–       зарахування до страхового стажу відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» періодів навчання на денній формі навчання у вищих навчальних закладах за умови добровільної сплати страхових внесків;

 

–       академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням окремих прав здобувача вищої освіти, а також на поновлення навчання у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;

 

–       участь у формуванні індивідуального навчального плану;

 

–       моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, науково-дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо;

 

–       захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;

 

–       безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих функцій згідно із законодавством;

 

–       канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних тижнів на навчальний рік;

 

–       отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

 

–       оскарження дій органів управління Коледжем та їх посадових осіб, педагогічних і науково-педагогічних працівників;

 

–       спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до інфраструктури Коледжу відповідно до медико-соціальних показань за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я.

 

8.46. Особи, які навчаються в Коледжі за денною формою навчання за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, мають право на отримання стипендій у встановленому законодавством порядку.

 

8.47. Особи, які навчаються в Коледжі за денною формою навчання, можуть отримувати інші стипендії, призначені фізичними (юридичними) особами, Коледжем.

 

8.48. Розмір стипендіального фонду Коледжу повинен забезпечувати виплату академічних стипендій не менш як двом третинам і не більш як 75 відсоткам студентів денної форми навчання, які навчаються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, без урахування осіб, які отримують соціальні стипендії. Розмір академічної та соціальної стипендій, порядок їх призначення і виплати встановлюються Кабінетом Міністрів України.

 

8.49. Академічні стипендії виплачуються не менш як двом третинам студентів кожного курсу (крім першого семестру першого року навчання) за кожною спеціальністю, без урахування осіб, які отримують соціальні стипендії. Академічну стипендію отримують студенти, які згідно з рейтингом, складеним в Коледжі за результатами семестрового контролю, здобули найкращі результати навчання. До проведення першого семестрового контролю академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається всім студентам, зарахованим до Коледжу на перший курс навчання.

 

8.50. Особам, які досягли значних успіхів у навчанні та/або науковій діяльності, за рішенням Вченої (Педагогічної) ради Коледжу можуть призначатися персональні стипендії.

 

8.51. Студенти Коледжу мають право на отримання студентського квитка, зразок якого затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

 

8.52. Особи, які навчаються в Коледжі, зобов’язані:

 

– виконувати вимоги навчального плану в терміни, передбачені графіком навчального процесу, виконувати вимоги програм практик;

 

– підвищувати свій загальноосвітній рівень, оволодівати загальнолюдськими духовними цінностями, державною мовою, знаннями культури, історії та традицій українського народу;

 

– систематично й глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю;

 

– постійно прагнути до морального та фізичного вдосконалення;

 

– додержуватися вимог законів, виконувати Статут Коледжу, Правила внутрішнього розпорядку для осіб, які навчаються у Коледжі, Положення про гуртожитки Коледжу, Правила проживання у гуртожитках Коледжу, накази Директора Коледжу; дотримуватись правових, моральних та етичних норм співжиття, дбайливо ставитись до майна Коледжу;

 

– відвідувати заняття за затвердженими навчальними планами, відповідно до графіку навчального процесу, за обраним індивідуальним навчальним планом; вчасно інформувати керівництво Коледжу про неможливість із поважних причин відвідувати заняття, документально підтверджувати поважність цих причин, складати (перескладати) заліки та екзамени, виконувати контрольні роботи, тощо.

 

– займатися самообслуговуванням, прибиранням, чергуванням у навчальному корпусі та гуртожитках Коледжу;

 

– повинні виконувати інші обов’язки, встановлені законодавством, Правилами внутрішнього розпорядку для осіб, які навчаються у Коледжі, Положенням про гуртожитки Коледжу, Правилами проживання у гуртожитках Коледжу, наказами Директора Коледжу, рішеннями органів студентського самоврядування Коледжу та цим Статутом.

 

8.53. Підставами для відрахування здобувача вищої освіти є:

 

8.53.1. завершення навчання за відповідною освітньою програмою;

 

8.53.2. власне бажання;

 

8.53.3. переведення до іншого навчального закладу;

 

8.53.4. невиконання навчального плану;

 

8.53.5. порушення умов договору (контракту), укладеного між Коледжем та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання;

 

8.53.6. інші випадки, передбачені законом.

 

8.54. Держава у співпраці з роботодавцями забезпечує створення умов для реалізації випускниками Коледжу права на працю, гарантує створення рівних можливостей для вибору місця роботи, виду трудової діяльності з урахуванням здобутої вищої освіти та суспільних потреб.

  

9. НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

  

9.1. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність є невід’ємною складовою діяльності Коледжу і провадиться відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Статуту Коледжу а також інших нормативно-правових актів з метою інтеграції наукової, освітньої і виробничої діяльності в системі вищої освіти.

 

9.2. Основною метою наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності є здобуття нових наукових знань шляхом проведення наукових досліджень і розробок та їх спрямування на створення і впровадження нових конкурентоспроможних технологій, видів техніки, матеріалів тощо для забезпечення інноваційного розвитку суспільства, підготовки фахівців інноваційного типу.

 

9.3. Основними завданнями наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності Коледжів є:

 

–       одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних результатів;

 

–       застосування нових наукових, науково-технічних знань під час підготовки фахівців з вищою освітою;

 

–       формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного забезпечити розробку та впровадження інноваційних наукових розробок.

 

–       реалізація повного циклу науково-технічної діяльності – від фундаментальних, пошукових досліджень до впровадження розробок у практику.

 

9.4. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність Коледжу забезпечується через:

 

9.4.1. Виконання у встановленому порядку держбюджетних, госпдоговірних та ініціативних науково-дослідних робіт (НДР), а також робіт, які фінансуються за грантами. Виконання НДР регламентується законодавством України, локальними нормативно-правовими актами Коледжу.

 

9.4.2. Інтеграцію наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності з науковими установами Національної академії наук України, національними галузевими академіями наук.

 

9.4.3. Розвиток різних форм наукової співпраці (в тому числі міжнародної) з вищими навчальними закладами та іншими установами й організаціями для вирішення наукових проблем, впровадження результатів наукових досліджень, розробок тощо.

 

9.4.4. Підготовку монографій, підручників, навчальних посібників, наукових статей та інших творів науки з урахуванням найновіших досягнень науки і техніки.

 

9.4.5. Організацію та участь у наукових, науково-практичних, науково-методичних конференціях, семінарах, олімпіадах, конкурсах тощо, виконання науково-дослідних, курсових, дипломних робіт учасниками освітнього процесу.

 

9.4.6. Проведення наукових і науково-технічних експертиз, експертних досліджень, надання наукових та науково-технічних послуг згідно з чинним законодавством.

 

9.5. Наукові дослідження в Коледжі проводять науково-педагогічні, педагогічні працівники, а також докторанти, аспіранти та студенти. До виконання НДР  в Коледжі можуть залучатись у встановленому порядку інші працівники Коледжу, провідні фахівці інших установ та організацій. Наукові дослідження в Коледжі організовує та координує науково-дослідна частина Коледжу.

 

9.6. Наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність можуть провадити у тому числі створені Коледжем юридичні особи, предметом діяльності яких є доведення результатів наукової і науково-технічної діяльності Коледжу до стану інноваційного продукту та його подальша комерціалізація.

 

9.7. Коледж може проводити спільні наукові дослідження, демонстраційні досліди тощо, у тому числі з використанням земельних ділянок, які знаходяться в постійному користуванні Коледжу, за умови, що Коледж є засновником інноваційних структур різних типів (наукових та технологічних парків, бізнес-інкубаторів тощо).

 

9.8. Коледж планує та здійснює наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність на підставі Тематичного плану НДР за результатами конкурсів і на підставі укладених договорів; планує проведення і виконання науково-педагогічними працівниками наукових досліджень у межах робочого часу; проводить експертну оцінку результатів науково-дослідної роботи, реалізує свої права інтелектуальної власності.

 

9.9. Коледж розпоряджається майновими правами інтелектуальної власності на об’єкти права інтелектуальної власності, здійснює заходи з впровадження, включаючи трансфер об’єктів права інтелектуальної власності, майнові права на які він набув.

 

9.10. Коледж за рахунок власних надходжень оплачує витрати, пов’язані із забезпеченням правової охорони об’єктів права інтелектуальної власності, майнових прав, набутих в установленому законом порядку.

 

9.11. Наукові й науково-технічні дослідження фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, власних надходжень Коледжу й інших джерел відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

 

9.12.        Фінансування наукових досліджень здійснюється за рахунок:

 

–       коштів суб’єктів господарювання споживчої кооперації України на договірних засадах;

 

–       коштів державного бюджету, що виділяються на проведення фундаментальних і прикладних досліджень, а також виконання робіт у межах пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки;

 

–       коштів місцевого бюджету, що виділяються на проведення наукових досліджень, спрямованих на сталий розвиток економіки регіону;

 

–       коштів, які надійшли до Коледжу за виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт та науково-експертних послуг за угодами із замовниками;

 

–       коштів, отриманих від виконання цільових заходів;

 

–       власних коштів Коледжу, кредитів та інших джерел, в тому числі грантів, не заборонених законодавчими актами України.

 

  

10. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

10.1. Коледж здійснює міжнародне співробітництво на засадах інтеграції системи вищої освіти та науки України у світовий і європейський простір, запровадження новітніх технологій освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, взаємообміну науковими ідеями, розробками, знаннями, досвідом тощо, підготовки висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців і їх виховання на загальносвітових та європейських цінностях за умови збереження та розвитку досягнень і прогресивних традицій національної вищої школи.

 

10.2. Правосуб’єктність Коледжу як учасника міжнародного співробітництва базується на законодавстві України та реалізується через укладення угод із іноземними партнерами про міжнародну академічну мобільність, зовнішньоекономічну діяльність тощо з дотриманням норм і загальновизнаних принципів міжнародного права. Якщо чинні міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких надає Верховна Рада України, встановлюють інші правила, ніж ті, що передбачені національним законодавством України, Коледж у своїй діяльності керується правилами міжнародних договорів.

 

10.3. Завданнями  Коледжу у сфері міжнародного співробітництва є:

 

10.3.1. Встановлення, збереження та розвиток дружніх взаємовигідних відносин із вищими навчальними закладами, фондами, науковими установами іноземних держав, міжнародними організаціями, іншими юридичними особами, фізичними особами – підприємцями та фізичними особами; поглиблення міжнародної співпраці в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури.

 

10.3.2. Підвищення рівня інтеграції у світовий освітньо-науковий простір.

 

10.3.3. Залучення коштів міжнародних фондів, установ, громадських організацій тощо для виконання наукових, освітніх та інших програм.

 

10.3.4. Поширення на міжнародному рівні результатів наукових, технічних та інших розробок Коледжу.

 

10.4. Основними напрямами міжнародного співробітництва Коледжу є:

 

10.4.1. Участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного і міжакадемічного обміну студентами, науково-педагогічними та педагогічними працівниками.

 

10.4.2. Проведення спільних наукових досліджень.

 

10.4.3. Організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів.

 

10.4.4. Участь у міжнародних освітніх та наукових програмах.

 

10.4.5. Спільна видавнича діяльність.

 

10.4.6. Надання послуг, пов’язаних із здобуттям вищої та післядипломної освіти, іноземним громадянам.

 

10.4.7. Створення спільних освітніх і наукових програм із іноземними вищими навчальними закладами, науковими установами, організаціями.

 

10.4.8. Відрядження за кордон науково-педагогічних та педагогічних працівників для педагогічної, науково-педагогічної та наукової роботи відповідно до міжнародних договорів України, а також договорів між Коледжем та іноземними партнерами.

 

10.4.9. Залучення педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників іноземних вищих навчальних закладів та наукових установ для участі в освітній та науковій діяльності в Коледжі.

 

10.4.10. Скерування осіб, які навчаються в Коледжі, на навчання у закордонних вищих навчальних закладах.

 

10.4.11. Сприяння академічній мобільності науково-педагогічних, педагогічних працівників та осіб, які навчаються в Коледжі.

 

10.4.12. Участь у роботі міжнародних організацій.

 

10.4.13. Участь у здобутті міжнародних грантів, у тому числі спільно з закордонними Коледжами-партнерами.

 

10.4.14. Використання для спільних досліджень на договірних засадах разом із закордонними науковими центрами сучасних лабораторій, обладнання та навчально-наукових стаціонарів.

 

10.4.15. Проведення міжнародної експертизи окремих освітніх програм через залучення відповідних іноземних структур з метою оцінки якості знань.

 

10.4.16. Інші напрями і форми, не заборонені законом.

 

10.5. Коледж провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства України на підставі укладених договорів із іноземними фізичними та юридичними особами.

 

10.6. Основними напрямами зовнішньоекономічної діяльності Коледжу є:

 

10.6.1. Організація підготовки осіб з іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади України та осіб з громадян України до навчання за кордоном.

 

10.6.2. Провадження освітньої діяльності, пов’язаної з навчанням іноземних студентів, а також підготовка наукових кадрів для іноземних держав.

 

10.6.3. Організація навчання за кордоном.

 

10.6.4. Виконання наукових досліджень і науково-технічних розробок.

 

10.7. Коледж має право:

 

10.7.1. Самостійно провадити зовнішньоекономічну діяльність на підставі договорів, укладених із іноземними юридичними та фізичними особами, мати власний валютний рахунок.

 

10.7.2. У порядку, визначеному законодавством, здійснювати трансфер технологій, експорт та імпорт устаткування, інших товарів; надавати послуги, виконувати роботи тощо.

 

10.7.3. Проводити спільну видавничу діяльність зі своїми закордонними партнерами, а також створювати з ними підприємства, центри, лабораторії, технопарки тощо.

 

10.7.4. Надавати іноземним громадянам послуги для здобуття вищої та післядипломної освіти; проводити освітню діяльність, пов’язану з навчанням іноземних студентів, а також із підготовки наукових кадрів для іноземних держав.

 

10.7.5. Відряджати за кордон науково-педагогічних та педагогічних працівників для наукової та викладацької роботи; залучати для викладацької та наукової роботи іноземних фахівців відповідної кваліфікації.

 

10.7.6. Самостійно встановлювати ціни на виконання робіт та надання послуг під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

 

10.7.7. Залучати на договірних засадах майно і кошти нерезидентів, українських та іноземних громадян, осіб без громадянства.

 

10.7.8. Отримувати спонсорську допомогу, пожертви та кошти, передбачені правочинами юридичних та фізичних осіб України, інших держав.

 

10.7.9. Використовувати валютні та матеріальні надходження для забезпечення статутної діяльності згідно з законодавством.

 

10.8. Коледж в установленому порядку проводить роботу, пов’язану з визнанням іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання; міжнародним визнанням навчальних курсів, кваліфікацій тощо.

 

10.9. Коледж відповідає за свої зобов’язання, які виникають під час провадження зовнішньоекономічної діяльності, в порядку, визначеному законодавством України. 

 

11. МАЙНО ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

11.1. Коледж є суб’єктом права власності, має в оперативному управлінні об’єкти права власності, передані йому Засновником: споруди, будівлі, обладнання, транспортні засоби, інше майно господарського, споживчого, соціально-культурного та іншого призначення, яке було закріплено, набуто в результаті самостійної діяльності.

 

11.2. Матеріально-технічна база Коледжу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, та інші матеріальні цінності.

 

З метою забезпечення статутної діяльності Коледжу Засновником закріплені на праві оперативного управління або знаходяться у власності Коледжу будівлі, споруди, майнові комплекси, комунікації, обладнання, транспортні засоби та інше майно.

 

Майно може бути передане Коледжу третіми особами  на праві оперативного управління. 

 

Коледж може мати у власності майно, зокрема: придбане за власні надходження, благодійні внески та гранти, відсотки, отримані від розміщення коштів Коледжу на вкладних (депозитних) рахунках в установах державних та комерційних  банків, у тому числі благодійну допомогу тощо; отримане від Засновника, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб.

 

Майно Коледжу, у тому числі основні засоби, передані Засновником Коледжу в оперативне управління, не може бути надане в заставу, користування, відчужене юридичним і фізичним особам або вилучене без попереднього погодження із Засновником, крім випадків, передбачених законодавством.

 

11.3. Коледж володіє, користується та розпоряджається майном:

 

11.3.1. Переданим йому Засновником або третіми особами на праві оперативного управління за погодженням із Засновником

 

11.3.2. Придбаним за бюджетні кошти.

 

11.3.3. Придбаним за власні надходження, благодійні внески та гранти, відсотки, отримані від розміщення коштів Коледжу на рахунках в установах державних та комерційних банків.

 

11.3.4. Придбаним за рахунок доходів від діяльності, яка визначена Статутом.

 

11.3.5. Набутим з інших підстав, що не заборонені законами та іншими нормативно-правовими актами України (пожертви, дарунки, заповіти, доброчинна діяльність, благодійні внески та гранти тощо).

 

11.4. Повноваження Коледжу та Засновника щодо майна визначаються законодавством України, нормативними актами Укркоопспілки, рішеннями Засновника та Статутом.

 

Повноваження Коледжу та третіх осіб стосовно майна, закріпленого ними за Коледжем, визначаються окремими угодами.

 

11.5. Землекористування, набуття та реалізацію прав на земельні ділянки Коледж здійснює відповідно до Земельного кодексу України. Коледж є правонаступником права постійного землекористування, що належало «Кіровоградському кооперативному коледжу економіки і права імені М.П. Сая Кіровоградської обласної спілки споживчих товариств (облспоживспілки), яка є членом Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки)».

 

11.6. Кошти, що одержані від продажу майна чи від його оренди, спрямовуються на здійснення статутної діяльності Коледжу в порядку, визначеному законодавством.

 

Передача в оренду майна, закріпленого за Коледжем на праві оперативного управління, здійснюється за письмовим погодженням із Засновником.

 

11.7. Шкода, завдана Коледжу його працівниками, іншими фізичними або юридичними особами, відшкодовується у розмірі і порядку, встановлених відповідними законодавчими актами України. Директор відповідно до законодавства має право списувати безнадійну заборгованість перед Коледжем та непридатне для користування майно за згодою Засновника.

 

11.8. Фінансування Коледжу здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, власних надходжень Коледжу, благодійних внесків та грантів, відсотків, отриманих від розміщення коштів Коледжу на вкладних (депозитних) рахунках в установах державних та комерційних банків, а також додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.

 

11.9. Джерелами фінансування Коледжу є:

 

11.9.1. Асигнування з державного бюджету.

 

11.9.2. Кошти, отримані від плати за послуги (роботи), що надаються згідно з освітньою, науковою, науково-технічною та інноваційною діяльністю.

 

11.9.3. Кошти, отримані від плати за послуги (роботи), що надаються згідно з навчально-виробничою діяльністю, експертних та інших досліджень тощо.

 

11.9.4. Кошти від здійснення прав на об’єкти права інтелектуальної власності.

 

11.9.5. Кошти від господарської діяльності.

 

11.9.6. Плата за оренду майна, проживання в гуртожитку.

 

11.9.7. Кошти, отримані від реалізації майна.

 

11.9.8. Дотації та інші кошти від органів державної влади і місцевого самоврядування.

 

11.9.9. Позики і банківські кредити.

 

11.9.10. Надходження коштів від цінних паперів, майнової участі у статутному капіталі інших юридичних осіб, розміщення на рахунках в установах банків коштів Коледжу, благодійних внесків та грантів.

 

11.9.11. Фінансування Коледжу може здійснюватися з інших джерел, не заборонених законодавством України.

 

11.10. Коледж самостійно розпоряджається коштами, отриманими від статутної діяльності і може створювати фонди науково-технічного та соціального розвитку, фонд матеріального заохочення тощо.

 

Кошти, отримані Коледжем як плата за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання інших освітніх послуг, не можуть бути вилучені Засновником, в дохід державного або місцевих бюджетів.

 

11.11. Коледж самостійно визначає зміст і форми фінансово-господарських зв’язків зі структурними підрозділами крім випадків, передбачених законами України та іншими нормативно-правовими актами.

 

Частина коштів, отриманих внаслідок діяльності структурного підрозділу Коледжу, спрямовується на потреби відповідного структурного підрозділу.

 

Сума коштів, що спрямовуються на розвиток відповідного структурного підрозділу та порядок їх розподілу визначаються у фінансовому плані (кошторисі) Коледжу.

 

11.12. Коледж має право:

 

11.12.1. Інтелектуальної власності на результати інтелектуальної, творчої діяльності, створені за власні кошти або кошти державного чи місцевих бюджетів (крім випадків, визначених законом).

 

11.12.2. Засновувати сталий фонд (ендавмент) Коледжу (кошти, отримані з джерел не заборонених законом, які не мають походження із бюджету) та розпоряджатися доходами від його використання відповідно до умов функціонування сталого фонду, а також отримувати майно, зокрема будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби (у тому числі в оренду), кошти та інші матеріальні цінності  від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб, у тому числі як благодійну допомогу.

 

11.12.3. Використовувати майно, закріплене за ним на праві оперативного управління, у тому числі для провадження господарської діяльності, передавати його в оренду відповідно до законодавства за погодженням із Засновником.

 

11.12.4. Утримувати, облаштовувати, здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний і поточні ремонти майна як господарським способом, так і за договорами підряду, які укладаються з будівельно-монтажними та іншими організаціями; погоджувати оплату за виконання робіт.

 

11.12.5. Встановлювати та змінювати розмір і порядок оплати освітніх та інших послуг (робіт), що надаються (виконуються) на договірній основі в межах, визначених законодавством.

 

11.12.6. Користуватися позиками та банківськими кредитами, володіти цінними паперами, мати кошти на представницькі витрати.

 

11.12.7. Створювати власні або використовувати за договорами матеріально-технічні бази для провадження освітньої, наукової, інноваційної або господарської діяльності.

 

11.12.8. Створювати та розвивати власну соціально-побутову базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних та культурно-мистецьких структурних підрозділів.

 

11.12.9. Спрямовувати кошти на придбання, будівництво, благоустрій соціально-побутових об’єктів та іншого майна, на соціальну підтримку педагогічних, науково-педагогічних, наукових, інших категорій працівників, а також осіб, які навчаються в Коледжі.

 

11.12.10. Відкривати поточні та вкладні (депозитні) рахунки у національній та іноземній валютах у банках відповідно до законодавства, зберігати кошти Коледжу на поточних та/або вкладних (депозитних) рахунках установ банків.

 

11.12.11. Здійснювати перекази в іноземній валюті внесків за колективне членство у міжнародних освітніх і наукових асоціаціях, а також за передплату на іноземні наукові видання та доступ до світових інформаційних мереж та баз даних.

 

11.12.12. Брати участь у формуванні статутного капіталу інноваційних структур і утворених за участю Коледжу підприємств різних типів (наукових, технологічних парків, бізнес-інкубаторів тощо), що розробляють і впроваджують інноваційну продукцію, шляхом внесення до них нематеріальних активів (майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності) за погодженням із Засновником.

 

11.12.13. Засновувати навчальні заклади і наукові установи, окремі структурні підрозділи, у тому числі відокремлені, для надання платних послуг за погодженням із Засновником

 

11.12.14. Засновувати підприємства для провадження інноваційної та/або виробничої діяльності за погодженням із Засновником

 

11.12.15. Шляхом внесення нематеріальних активів (майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності) брати участь у формуванні статутного капіталу інноваційних структур різних типів (наукових, технологічних парків, бізнес-інкубаторів тощо) за погодженням із Засновником.

 

11.12.16. Створювати юридичні особи приватного права та брати участь у формуванні їх статутного капіталу будь-якими видами майна, придбаного за рахунок власних надходжень; благодійних внесків та грантів; відсотків, отриманих від розміщення коштів Коледжу на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків за погодженням із Засновником

 

11.12.17. Встановлювати підвищені посадові оклади, стипендії та інші заохочувальні виплати, відповідно до чинного законодавства; встановлювати на договірній (контрактній) основі розмір оплати праці науково-педагогічних, наукових, педагогічних та інших категорій працівників, у тому числі запрошених із-за кордону.

 

11.12.18. Oплачувати відрядження, в тому числі і закордонні стажування, працівникам Коледжі за рахунок коштів Коледжу.

 

11.12.19. Oплачувати перебування у Коледжі іноземних фахівців та студентів відповідно до укладених угод.

 

11.12.20. Преміювати працівників Коледжу, надавати їм матеріальну допомогу, пільги тощо відповідно до Колективного договору. Надавати фізичним та юридичним особам платні освітні та інші послуги, які не суперечать законодавству України, за умови забезпечення належного рівня освітніх послуг як основного статутного виду діяльності.

 

11.12.21. Використовувати власні надходження на покриття витрат, пов’язаних із організацією та наданням послуг згідно з основною діяльністю Коледжу.

 

11.12.22. Використовувати власні надходження на виконання відповідних цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних та інших потреб земельних ділянок та розміщених на них об’єктів нерухомого майна.

 

11.12.23. Здійснювати інші права, передбачені законодавством та Статутом.

 

11.13. Відповідно до підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Коледжу або їх частини серед Засновників Коледжу, працівників Коледжу (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління Коледжу та інших пов’язаних з ними осіб.

 

11.14. Коледж сплачує податки та інші обов’язкові платежі згідно із законодавством України.

 

11.15. Збитки Коледжу списуються за рахунок джерел, які визначає Засновник.

 

11.16. Оплата праці працівників Коледжу здійснюється відповідно до чинного законодавства, Колективного договору та Статуту. До посадових окладів працівникам Коледжу можуть встановлюватися надбавки та доплати. За виконання особливо важливих доручень та робіт можуть встановлюватися одноразові (або на певний період) надбавки.

 

Надбавки та доплати встановлює і скасовує Директор на умовах, визначених Колективним договором.

 

11.17. Коледж має право провадити фінансово-господарську діяльність в Україні та за її межами.

 

Фінансово-господарська діяльність Коледжу здійснюється відповідно до фінансового плану (кошторису) Процес підготовки проекту фінансового плану (кошторису) Коледжу забезпечує Директор. Проект фінансового плану (кошторису) розглядається на спільному засіданні Адміністративної ради та профкому Коледжу. Затвердженню фінансового плану (кошторису) Коледжу передує його громадське обговорення в структурних підрозділах та в Коледжі. Пропозиції, висловлені на громадському обговоренні, розглядає Вчена (Педагогічна) рада Коледжу під час ухвалення фінансового плану (кошторису).

 

11.18. Кошти, отримані Коледжем від провадження освітньої діяльності, плати за послуги, що надаються згідно з науковою, навчально-виробничою та іншою діяльністю, благодійні внески та гранти, зараховуються на поточні рахунки Коледжу в банківських установах.

 

11.19. Доходи (прибутки) Коледжу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Коледжу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

 

Питання соціального розвитку, поліпшення умов праці, охорони праці та безпеки життєдіяльності включаються у План соціального розвитку та Колективний договір Коледжу.

 

 

12. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВАДЖЕННЯМ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕДЖУ 

 

12.1. Коледж самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський, податковий облік своєї діяльності, на основі якого та відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Податкового кодексу України  та інших нормативно-правових актів складає фінансову, податкову та статистичну звітність, яку подає Засновнику та Укркоопспілці та контролюючих органів, до яких законодавством України передбачене подання звітності за відповідними напрямами діяльності Коледжу.

 

12.2. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Коледжу здійснює Засновник.

 

12.3. Перевірки та ревізії господарсько-фінансової діяльності Коледжу здійснюються Ревізійною комісією Засновника або за її пропозицією залученими Засновником аудиторськими організаціями.

 

12.4. Перевірки та ревізії господарсько-фінансової діяльності Коледжу стосовно використання ним коштів загального фонду державного бюджету можуть здійснювати державні контрольно-ревізійні органи.

 

12.5. Директор та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за достовірність фінансової, податкової та статистичної звітності Коледжу.

 

  

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ КОЛЕДЖУ

  

13.1. Зміни до Статуту Коледжу вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

13.2. Зміни до Статуту, запропоновані Вченою (Педагогічною) радою Коледжу, погоджуються вищим органом громадського самоврядування Коледжу, затверджуються Засновником Коледжу.

 

13.3. Статут Коледжу та зміни до нього вступають в дію з моменту його державної реєстрації відповідно до чинного законодавства.

 

 

14. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ КОЛЕДЖУ

  

14.1. Припинення (реорганізація шляхом злиття, поділу, приєднання, перетворення або ліквідація) Коледжу здійснюється за рішенням Засновника.

 

Припинення Коледжу також може бути здійснено за рішенням суду у випадках, передбачених законодавством України.

 

Рішення про реорганізацію Коледжу може прийматися Засновником з власної ініціативи або ініціативи Коледжу. Рішення про ліквідацію Коледжу приймається Засновником відповідно до чинного законодавства.

 

14.2. Для реорганізації (ліквідації) Коледжу Засновник створює комісію з реорганізації (ліквідаційну комісію) та визначає порядок її діяльності.

 

Виконання функцій комісії з реорганізації (ліквідаційної комісії) може бути покладено Засновником на Вчену (Педагогічну) раду Коледжу.

 

14.3. Припинення Коледжу здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

14.4. Припинення Коледжу не повинне порушувати права та інтереси осіб, які навчаються у ньому. Обов’язок щодо вирішення всіх питань продовження безперервного здобуття вищої освіти такими особами покладається на Засновника.

 

14.5. У разі припинення Коледжу (в результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

  

15. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

15.1. Спори і розбіжності між Засновником та Коледжем, іншими суб’єктами господарювання, які виникають з приводу цього Статуту або у зв’язку з ним, врегульовуються за взаємною домовленістю.

 

15.2. У випадку, якщо спори і розбіжності неможливо вирішити шляхом перемовин, вони підлягають розгляду та вирішенню в порядку, встановленому законодавством України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Правління

 

Кіровоградської облспоживспілки         ___________________                 П.Г. Петрушевський

 

 

 

 

 

 

Статут

Кіровоградського кооперативного колледжу

економіки і права імені М. П. Сая