Циклова комісія правовознавчих дисциплін

 

Знання права гідне найвищої поваги!

Такий девіз циклової комісії правових дисциплін Кіровоградського кооперативного коледжу економіки і права ім. М.П. Сая.

Як відомо, рівень розвитку держави оцінюють за рівнем освіченості її населення. А становлення демократичної правової держави пов’язують з рівнем забезпеченості населення правовою допомогою. Вирішити завдання побудови правової демократичної держави, в які й би панувало право, а права і свободи пересічного громадянина стали найважливішим об’єктом діяльності держави, можливо лише за високого рівня правової свідомості та правової культури всього населення країни. Що ж до фахівців у сфері юриспруденції, то саме вони є тим началом, яке здатне здійснити якісні конструктивні зміни в нашому суспільстві та нашій державі.

Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права ім. М.П. Сая одним із перших на теренах незалежної України розпочав підготовку правознавців. Починаючи з 1993 року наш навчальний заклад здійснює підготовку молодших спеціалістів спеціальності Право.

Випускники-правознавці після закінчення коледжу підготовлені до правотворчої, правозастосувальної, правоохоронної діяльності. Вони володіють необхідними знаннями з теорії держави і права, цивільного права та процесу, економічної теорії та інших дисциплін; вміють використовувати в своїй професійній діяльності чинне законодавство, вільно орієнтуватися в системі права України, вміють давати правильну правову оцінку подіям і вчинкам, вести дискусії, аналізувати норми права, приймати професійні рішення відповідно до чинного законодавства.

Найбільша заслуга в успіхах наших випускників – високий рівень та майстерність викладачів циклової комісії правових дисциплін.

У процесі підготовки молодших спеціалістів використовують новітні освітні технології та інтерактивні методи навчання.

До складу циклової комісії входять:

Михайлов Олександр Васильович  – викладач вищої кваліфікаційної категорії, доктор філософії,кандидат педагогічних наук.

Викладає дисципліни: адміністративне право, історія держави і права, державне будівництво і місцеве самоврядування в України, міжнародне право, кооперативне право, нотаріат України, юридична деонтологія.

Михайлов Олександр Васильович – заслужений працівник освіти, кандидат педагогічних наук, доктор філософії. Розпочавши свій професійний шлях звичайним викладачем Олександр Васильович незабаром стає директором коледжу (тоді ще технікуму), якому віддає всі свої вміння та любов. Саме завдяки його далекоглядності та організаторським здібностям стала можливою підготовка в коледжі студентів-правознавців. Олександр Васильович завжди надає допомогу в організації та проведенні найрізноманітніших заходів, учасниками яких є викладачі циклової комісії та студенти юридичного відділення. Разом з тим директор коледжу є не лише гарним організатором та адміністратором, він є талановитим викладачем. На його заняттях завжди цікаво, а тому студенти із задоволенням поспішають на заняття, що проводяться Олександром Васильовичем. Любов студентів до директора коледжу пояснюється ще й тим, що він, плануючи проведення тих чи інших заходів, завжди враховує думку молоді. Як, наприклад, на цьогорічному святі 1-го дзвоника, він, зібравши біля себе старшокурсників, радився з ними як краще відсвяткувати 90-річчя нашого навчального закладу. Така увага не може не захоплювати молоді серця, адже вони вважають себе вже дорослими людьми з думкою яких повинні рахуватися. Незважаючи на суворий характер та вимогливість в роботі як до себе, так і до оточуючих, кожен із співробітників знає, що може розраховувати на розуміння Олександра Васильовича, його допомогу, підтримку та пораду.

 

 

Коваленко Тетяна Володимирівна – голова циклової комісії правовознавчих дисциплін, викладач першої  кваліфікаційної категорії.

Викладає дисципліни: цивільне та сімейне право, митне право, комп’ютерні технології в юридичній діяльності, виконавче провадження, право соціального забезпечення.

 

 

 

 

 

Кіблик Дар’я Володимирівна – викладач-спеціаліст, автор ряду наукових публікацій у періодичних виданнях.

Викладає дисципліни: трудове право, кримінальне право, кримінальний процес, теорія держави і права.

 

 

 

           

Переверзєв Дмитро Миколайович – викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Викладає дисципліни: господарське право, судочинство в господарських судах, цивільне та сімейне право, цивільний процес, фінансове право, навчальну практику з придбання первинних професійних умінь і навичок.

Свій професійний шлях Переверзєв Дмитро Миколайович розпочав 1996 року вступивши до Кіровоградського кооперативного коледжу (технікуму) економіки і права ім. М.П. Сая за спеціальністю «Правознавство».

Та викладацькою діяльністю почав займатися не одразу. В його активі досвід практичної роботи, адже до прийняття на посаду викладача в коледжі він працював юрисконсультом в державному підприємстві «Центргаз», та заступником начальника юридичного відділу Кіровоградської обласної спілки споживчих товариств. А з 2004 року Дмитро Миколайович розпочав викладацьку діяльність на посаді викладача циклової комісії правових дисциплін. Однією з форм проведення занять, що практикуються цим викладачем і найбільше подобаються студентам, є ділові ігри. Саме завдяки таким заняттям студенти мають можливість поставити себе на місце судді, слідчого, свідка, позивача тощо. Та студентам невідомо, що підготовка такого заняття вимагає від викладача концентрації всіх його знань і сил. Це лише зі сторони здається, що ти присутній на цікавій захопливій грі, а насправді це копітка, відповідальна і важка праця, з якою Дмитро Миколайович справляється на «відмінно». Недарма студенти його люблять та поважають, а колеги завжди можуть розраховувати на підтримку. На сьогодні Переверзєв Дмитро Миколайович – магістр, спеціаліст вищої категорії, а до того ще й юрист коледжу. Він не втрачає зв’язок з практикою та разом з тим займається науковою роботою – має декілька наукових розробок. І все це тільки позитивно відображається на проведенні ним занять.

На цикловій комісії проводиться гурткова робота (гурток «Правова школа»), керівник Коваленко Т.В., а також Юридична клініка, керівник Переверзєв Д.М.

Всі викладачі мають освіту, що відповідає вимогам українського законодавства, та досвід роботи, якого вимагають потреби сучасних студентів і роботодавців.

Всі свої зусилля в роботі викладачі циклової комісії правових дисциплін спрямовують на відновлення елітарності вищої юридичної освіти, відродження кращих традицій юридичної школи, підготовку кваліфікованої і високоінтелектуальної особистості. Приділяють увагу навчанню кадрів, які мали б ґрунтовну теоретичну підготовку та сформовані необхідні практичні навички та вміння. Однією із складових частин підготовки фахівців у нашому коледжі (яка сприяє досягненню зазначених вище завдань) є навчально-дослідна та науково-дослідницька робота, яка підвищує ефективність навчального процесу, розвиває у студентів наукове мислення, прищеплює навики самостійних досліджень, розвиває ініціативу, формує творчий підхід до розв’язання проблеми, допомагає розкриттю інтелектуальних здібностей та творчих можливостей. Слід зазначити, що всі викладачі циклової комісії здійснюють активне методичне керівництво науково-дослідницькою роботою студентів, зокрема, під час підготовки доповідей на студентські науково-практичні конференції та організації заходів на тиждень циклової комісії правових дисциплін.

Доповідь студентки правознавчого відділення під час студентської науково-практичної конференції

Своїми знаннями, новим баченням сучасної правової політики держави, педагогічною майстерністю та духовними якостями, викладачі циклової комісії правових дисциплін формують сучасних юристів з високою інтелектуальною і правовою свідомістю. В той же час своєюнаполегливою працею викладачі щоденно вдосконалюють свій професійний рівень і методику викладання.

Для викладачів циклової комісії правових дисциплін керівним принципом в роботі є: «Високоосвічений спеціаліст – в усіх галузях юриспруденції». Саме в дотриманні простих і мудрих людських правил – головний успіх роботи циклової комісії.

Посилання на проект юстиції

https://pravo.minjust.gov.ua/ua

Циклова комісія товарознавства та маркетингової діяльності

Циклова комісія товарознавства та маркетингової діяльності є невід’ємною ланкою у житті коледжу.

На цикловій комісії, як у великій родині, панує злагода та взаємодопомога, бо багато наших колег працюють у рідному коледжі більшу частину свого трудового життя, вони вкладають всю душу в улюблену справу. Саме тому молодим викладачам цікаво і легко починати діяльність з такими наставниками.

Посилення конкуренції на світовому ринку спонукає підприємства витрачати багато зусиль і коштів на просування виготовлених товарів та розроблення принципово нових їх зразків з урахуванням потреб споживачів.

Освіта була, є і залишається надовго одним з поширених, впливових та ефективних засобів підвищення свідомості споживача, вміння приймати компетентне рішення про вибір товарів та послуг на ринку. Вона дозволяє створювати умови для забезпечення як здоров’я та безпечності самого споживача, так і «здоров’я» суспільства в цілому. Існує нагальна потреба у кваліфікованих фахівцях, які б могли не тільки особисто передавати свої знання іншим, але й вміти організувати осередки створення та поширення таких знань серед значної кількості споживачів.

Духовне і національне відродження залежить від того, яким буде викладач, наскільки його особистість, професійні якості відповідають вимогам сьогодення, яку він займає життєву позицію.

Навчально-виховний процес з підготовки фахівців спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  здійснюється на принципах демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних об’єднань, спільної діяльності педагогічних працівників, організацій споживчої кооперації, підприємств та установ інших форм господарювання, студентів та їх батьків.

Науково-методична робота викладачів циклової комісії спрямована на підвищення рівня конкурентоспроможності випускників коледжу на сучасному ринку праці шляхом вдосконалення навчально-виховного процесу, професійної спрямованості товарознавчо-комерційних дисциплін; впровадження поряд з традиційними формами навчання  нетрадиційних, інноваційних технологій, які взаємодоповнюють одні одних і які можуть забезпечити в умовах сьогоднішнього дня високу якість підготовки молодших спеціалістів.

Особливістю навчального процесу є те, що студенти виконують курсові роботи за матеріалами конкретного підприємства. Завдяки цьому теоретичні знання, набуті в аудиторіях, доповнюються глибокою практичною підготовкою.

Навчальну і виробничу практику студенти мають змогу проходити на підприємствах, організаціях Кіровоградської облспоживспілки та виробничих і торговельних підприємствах області інших форм власності: ДП «Гарантія маркет», супермаркет «Фуршет», ТОВ «Копилка», Відкрите акціонерне товариство «Креатив», Закрите акціонерне товариство «Гідросила», підприємство «Універсальна міжрайонна оптова торговельна база  облспоживспілки» тощо, з якими адміністрацією коледжу укладені відповідні домовленості. Всі бази практики паспортизовані і забезпечують необхідні умови для виконання програм практики.

Маркетолог – ефективний фахівець, який розробляє стратегію і тактику розвитку ринкової поведінки підприємства на основі маркетингової інформації;  організує комплекс ринкових досліджень, пов’язаних з ринком, товаром, споживачем; організує, планує і проводить рекламні кампанії;  аналізує ефективність проведення маркетингових заходів; креативно мислить, комунікабельний, вміє працювати в команді.          

Випускники коледжу за цією спеціальністю зможуть продовжити навчання за інтегрованими навчальними планами освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр (магістр) у Полтавському університеті економіки і торгівлі та Кіровоградському Національному технічному університеті.

 

 До складу циклової комісії входять:

Черненко Олександр Володимирович – голова циклової комісії товарознавства та маркетингової діяльності, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, кандидат педагогічних наук.

Викладає дисципліни: основи менеджменту, комерційна діяльність, організація закупівель і продажу, основи маркетингу.

2008 року закінчив Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” за спеціальністю Менеджмент і отримав кваліфікацію бакалавра з менеджменту, 2010 року закінчив Державну льотну академію за спеціальністю Управління інноваційною діяльністю, здобув кваліфікацію професіонала з інноваційної діяльності.

У 2016 році Олександр Володимирович захистив дисертацію і отримав вчене звання кандидата педагогічних наук за спеціальністю “Теорія і методика професійної освіти”.

 

Панченко Володимир Анатолійович – викладач вищої кваліфікаційної категорії, доктор економічний наук, професор. Займає посаду заступника директора з навчально-виховної роботи.

Викладає дисципліни: основи торговельного підприємництва, розроблення товару, логістика, товарознавство продовольчих товарів.

В 1994 році закінчив Полтавський кооперативний інститут, спеціальність «Товарознавство продовольчих товарів, в 1998 році , педагогічний факультет Полтавського кооперативного інституту за спеціальністю «Професійне навчання», присвоєно кваліфікацію викладач «Основи торговельного підприємництва».

         

                                                                                                                                                                                                          Акімкін Олександр Миколайович – викладач першої кваліфікаційної категорії, кандидат  педагогічних наук.

Викладає дисципліни: основи екології та безпека товарів народного споживання, товарознавство непродовольчих товарів, електронна комерція, основи психології та етики бізнесу,

У 2011 році закінчив Кіровоградський кооперативний коледж імені М.П.Сая за спеціальністю Товарознавство та комерційна діяльність. Здобув вищу освіту у Полтавському університеті економіки і торгівлі за спеціальністю  “Товарознавство та експертиза в митній справі”, кваліфікація  товарознавець-експерт. У 2020 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Приватна освіта на території Єлисаветградщини кінець ХІХ – початок ХХ століття” і отримав вчене звання кандидата педагогічних наук.

 

Черноусова Олена Олександрівна – викладач вищої кваліфікаційної категорії, стаж викладацької роботи більше 20-ти років.

Викладає дисципліни: основи маркетингу, комунікаційна діяльність, діловодство, основи охорони праці та безпека життєдіяльності, основи екології.

В 1993 році закінчила Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, 2012 році закінчила Полтавський університет економіки і торгівлі, спеціальність Маркетинг.

 

Циклова комісія комп’ютерних технологій

У ногу з часом

На теперішній час спеціальності, що пов’язані з інформаційними технологіями, зокрема спеціальність «Інженерія програмного забезпечення» є однією із найбільш затребуваних: незважаючи на економічну кризу, спеціалістів з інформаційних технологій в Україні не вистачає.

Спеціальність «Інженерія програмного забезпечення» відрізняється своєю широтою і фундаментальністю.

Випускники можуть працювати на підприємствах різних форм власності в сфері інформатизації, створюючи та експлуатуючи програмне забезпечення різних типів, а саме: розрахункові задачі, автоматизовані системи, Web-дизайн, реклама, робота з графікою, обслуговування баз даних, офісні програми тощо.

Хоча у ґендерному співвідношенні на даний момент сфера інформаційних технологій вважається переважно чоловічою, багато дослідників вважають, що саме зростання числа жінок в комп’ютерних спеціальностях може допомогти у подоланні кризи сучасної програмної індустрії.

І коледж у цьому випадку не став винятком: у групах майбутніх програмістів навчаються і дівчата – окраса груп цього напрямку.

Основним завданням циклової комісії комп’ютерних технологій є реалізація питань підвищення професійного рівня випускників коледжу для конкурентоспроможності на сучасному ринку праці шляхом вдосконалення навчально-виховного процесу сучасними засобами інформаційних технологій.

Серед основних шляхів реалізації методичної проблеми циклової комісії викладачами було обрано такі шляхи:

Впровадження в навчальний процес сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, електронних освітніх засобів, передового педагогічного досвіду;

Підвищення професіоналізму і педагогічної майстерності шляхом планової підготовки, самоосвіти;

Підвищення рівня організації самостійної роботи студентів і контролю за нею;

Впровадження в навчальний процес елементів дистанційної освіти; розробка електронної бібліотеки;

Удосконалення методів поточного та підсумкового контролю знань студентів з предметів за допомогою тестування;

Підвищення рівня духовної, професійної, інтелектуальної культури студентів.

Отже, наша циклова комісія є наймолодшою у коледжі. Але ми з гордістю можемо сказати: «Нам є чим пишатися»!

До складу циклової комісії входять:

Чиглінцева Наталія Вікторівна – голова циклової комісії комп’ютерних технологій, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач математичних дисциплін.

Викладає дисципліни: математична логіка, лінійна алгебра та аналітична геометрія, математичний аналіз, чисельні методи, дискретна математика, вища математика, диференціальні рівняння.

Наталія Вікторівна у 1994 році закінчила Кіровоградський педагогічний інститут імені А.С. Пушкіна за спеціальністю «Математика та фізика», здобула кваліфікацію вчителя математики та фізики.
У 2005 році закінчила магістратуру при Кіровоградському державному педагогічному університеті імені В. Винниченка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика», здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача математики.
Методична проблема, над якою працює викладач:
«Формування і розвиток творчої особистості студента у процесі вивчення математики»
Педагогічне кредо викладача:
«Розвивати творчий потенціал кожної дитини, а не відібраних, адже кожна дитина талановита від народження».
Основні напрямки реалізації:
Спонукати учнів до творчої праці, бути їх помічником і провідником.
Організовувати заняття так, щоб на ньому неможливо було б не мислити творчо.
Формувати у студентів уявлення про ідеї та методи математики, її всезагальну роль у пізнанні природи та суспільства.
Не подавати вихованцям готових знань, а підводити їх до самостійного розв´язання поставлених проблем.
Cтимулювання самостійності вихованців у навчанні і позакласній роботі.
Cтановлення компетентної особистості, а також організація змістовного дозвілля студентів.
Викладач формує у студентів зацікавленість дисципліною, мотивуючи її практичне застосування, вдало поєднує різні форми роботи, застосовує особистісно-орієнтований підхід, використовує як традиційні, так і інноваційні технології навчання.
Значну увагу приділяє розвитку творчих та пізнавальних здібностей студентів, постійно працює над формуванням у студентів навичок раціональної організації навчання, вміння застосовувати отримані знання та практичні навички у майбутній професійній діяльності. Велику увагу приділяє роботі з обдарованими дітьми. ЇЇ вихованці неодноразово посідали призові місця на обласних олімпіадах з математики.
Викладач плідно працює над оновленням комплексів методичного забезпечення навчальних дисциплін. Викладач приймає участь у науковій, профорієнтаційній роботі та іміджевих заходах коледжу та облспоживспілки.

Бісюк Віктор Анатолійович – викладач першої кваліфікаційної категорії, автор ряду наукових публікацій в періодичних виданнях.

Викладає дисципліни: розробка веб-застосувань, конструювання програмного забезпечення, архітектура комп’ютера, інженерна та комп’ютерна графіка.

Віктор Анатолійович закінчив у 2000 році Кіровоградський національний технічний університет за спеціальністю “Системне програмування”.

Відзнаки: Диплом переможця Всеукраїнського конкурсу “Винахід – 2007” “Кращий винахід в Кіровоградський області”.

Собінов Олександр Георгійович – викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Викладає дисципліни:  операційні системи, проектний практикум, нечітка логіка, основи програмної інженерії, інструментальні засоби візуального програмування.

В 1984 році закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю “Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструмент”, 2002 – Кіровоградський державний технічний університет за спеціальністю “Системне програмування”.

Сорока Олексій Олексійович – викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Викладає дисципліни: основи програмування та алгоритмічні мови, алгоритми та структури даних, комп’ютерна схемотехніка, бази даних, програмування мовою Асемблер, організація комп’ютерних мереж.

Олексій Олексійович випускник Московьского Державного Університету імені М.В. Ломоносова 1995 р. Майже все своє життя присвятив підготовці висококваліфікованих спеціалістів в галузі інформаційних технологій. Його випускники – успішні науковці, викладачі ЦНТУ, перспективні практики в галузі розробки програмних продуктів. Під керівництвом Сороки О.О. студенти коледжу неодноразово здобували призові місця на Всеукраїнських олімпіадах з інформатики.

 

Навчально – методичне забезпечення для спеціальностей “Розробка програмного забезпечення”, “Інженерія програмного забезпечення”, “Обслуговування компютерних систем і мереж”, “Програмна інженерія”.

Циклова комісія загальноосвітньої підготовки

Загальноосвітня підготовка відіграє дуже важливу роль у підготовці висококваліфікованих фахівців. Вона допомагає розвинути творчі здібності студентів, розшрити кругозір знань, сприяє станоленню молодих людей як особистостей.

Викладачі циклової комісії загальноосвітньої підготовки багато уваги приділяють розвитку творчих здібностей студентів та роботі з обдарованими дітьми. Тому під час занять використовуються такі нестандартні методи навчання як вікторини, дискусії, уроки-змагання, які сприяють кращому оволюдінню навчальним матеріалом.

До складу циклової комісії входять:

Неборак Катерина Олександрівна – голова циклової комісії загальноосвітньої підготовки, викладач першої кваліфікаційної категорії.

Викладає дисципліни: історія України, культурологія, історія української культури.

Катерина Олександрівна закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка отримавши кваліфікацію вчитель історії та народознавства, згодом здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача історії.

Особливу увагу викладач приділяє використанню навчальних відео джерел, які сприяють кращому засвоєнню та допомагають студентам розібратися в історичних подіях, побачивши все власними очима.

 

Табуранська Тетяна Олегівна – викладач-спеціаліст.

Викладає дисципліни: українська мова, українська мова за професійним спрямуванням, іноземна мова за професійним спрямуванням, українська література.

Тетяна Олегівна закінчила Центральноукраїнський педагогічний університет імені Володимира Винниченка, отримала кваліфікацію вчителя української мови, літератури та англійської мови. В 2020 році здобула кваліфікацію магістра освіти вчитель української мови і літератури та англійської мови і зарубіжної літератури закладу загальної середньої освіти.

Вміння пояснювати складний навчальний матеріал просто і доступно – головна характерна риса цього викладача. Тетяна Олегівна легко знаходить підхід до кожного студента, особливу увагу приділяє практичному використанню набутих навичок.

 

 

Адаменко Володимир Миколайович – викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Викладає дисципліниоснови філософських знань, історія держави і права України, соціологія, політична економія.

Володимир Миколайович випускник Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С.Пушкіна за спеціальністю «Історія і педагогіка», кваліфікація вчитель історії, суспільствознавства, методист по виховній роботі. Займає посаду завідувача виробничої практики (за суміщенням).

 

Сірик Едуард Петрович – викладач вищої кваліфікаційної категорії, кандидат педагогічних наук, доцент.

Викладає дисципліни: фізика, фізика (електрика).

В 1993 році закінчив Кіровоградський державний педагогічний інститут імені В. К. Винниченка за спеціальністю “Фізика і інформатика”. 2007 року отримав науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю “Теорія та методика навчання (фізика)” при Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова.

 

 

 

 

 

 

 

 

Циклова комісія обліково-фінансових дисциплін

Бухгалтерія – це мистецтво.

Професія, що потребує таланту і терпіння.

Особливий дар бачити за цифрами

світ економіки у її взаємозв’язках і гармонії.

                                                            І. Штеммер

 

Майже з початку свого заснування в Кіровоградському кооперативному коледжі економіки і права ім. М.П. Сая здійснюється підготовка молодших спеціалістів за фахом “Облік і оподаткування”, з 1999 року в коледжі проводиться навчання фахівців за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування».

Вислів: «Облік – це мова бізнесу» – у наш час є актуальним. Професія бухгалтера, фінансиста, комерсанта вимагає надзвичайного таланту і терпіння. Однак тим, хто її опанував, дається особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки в її взаємозв’язках і гармонії. Здійснювати обліково-фінансову, комерційну, аналітичну і управлінську діяльність згідно з вимогами сьогодення можуть тільки висококваліфіковані фахівці.

У центрі уваги циклової комісії обліково-фінансових дисциплін є індивідуальна робота викладачів зі студентами, зокрема, вивчення та запровадження досвіду роботи з обдарованою молоддю, методики індивідуальних консультацій, консультацій з використанням ПЕОМ, запровадження досвіду диференційованого навчання студентів.

Підготовкою спеціалістів нової якості, які можуть прийняти рішення в умовах ринкових відносин з певною економічною ефективністю як для підприємств і організацій системи споживчої кооперації, інших підприємств (незалежно від галузі діяльності та форм власності) так і в цілому для держави, займається циклова комісія обліково-фінансових дисциплін, очолювана Тітенко Людмилою Валеріївною – кандидатом економічних наук, спеціалістом вищої категорії, викладачем-методистом.

До складу циклової комісії входять:

Тітенко Людмила Валеріївна – голова циклової комісії обліково-фінансових дисциплін, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, кандидат економічних наук, голова підкомісії сектору фахової передвищої освіти  зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, заступник голови  науково-методичної комісії з бізнесу, управління, соціальної роботи та сервісу сектору фахової передвищої освіти  Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

Викладає дисципліни: бухгалтерський облік, фінансовий облік, контроль і ревізія, облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності, гроші та кредит, фінанси підприємства.

В 1994 році закінчила Львівський торгово-економічний інститут за спеціальністю “Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності”, здобула кваліфікацію економіста. 2005 року закінчила Полтавський університет споживчої кооперації України за спеціальністю “Облік і аудит”, отримала кваліфікацію магістра з обліку і аудиту.

В 2013 році отримала науковий ступінь кандидата економічний наук за спеціальністю “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” при Полтавському університеті економіки і торгівлі.

Професійне кредо Людмили Валеріївни – підготовка ерудованих спеціалістів, справжніх професіоналів відданих своїй справі.

Професійної майстерності набувають студенти завдяки старанням викладача вищої категорії, кандидата економічних наук Тітенко Л.В.

 

Панченко Оксана Петрівна – викладач вищої кваліфікаційної категорії, кандидат економічних наук, викладач-методист. Займає посаду заступника директора з навчально-методичної роботи.

Викладає дисципліни: економічний аналіз, статистика, економіка підприємства, основи кооперації.

Вищу освіту здобувала Оксана Петрівна у Львівському торгово-економічному інститут. А у 1998 р. отримала диплом викладача економіки, закінчивши педагогічний факультет Міжгалузевого інституту перепідготовки кадрів при Полтавському інституті споживчої кооперації.

У 2002 році здобула кваліфікацію Магістра з менеджменту підприємницької діяльності за спеціальністю «Економіка підприємства» при Полтавському університеті споживчої кооперації України.

2012 року отримала науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю “Економічна теорія та історія економічної думки” при Класичному приватному університеті.

В своїй роботі на посаді викладача Панченко О.П. намагається сприяти економічному розвитку кожного студента, активно впроваджує в навчальний процес інтегровані форми навчання, постійно тримає зв’язок зі студентами і пов’язує їх сьогоднішнє навчання з завтрашньою трудовою діяльністю.

Оксана Петрівна має ряд наукових публікацій та приймає активну участь у всеукраїнських та міжнародних науково практичних конференціях.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                           Пугаченко Ольга Борисівна– викладач вищої кваліфікаційної категорії, кандидат економічних наук, доцент.

Викладає дисципліни: податкова система, страхові послуги, казначейська справа, банківські операції, бюджетна система.

У 2002 році закінчила Кіровоградський державний технічний університет і здобула кваліфікацію магістра за спеціальністю “Облік і аудит”.

2008 року отримала науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю “Бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності)” при Одеському державному економічному університеті, 2010 року – вчене звання доцента.

Цікавими для студентів є заняття для проведення яких запрошуються фахівці діючих підприємств системи споживчої кооперації області, а також заняття викладача Тітенко Л.В. на яких робота проводиться за принципом «Віртуальної бухгалтерії»

Викладачі циклової комісії систематично працюють над поглибленням спеціальних знань, підвищують рівень своєї кваліфікації шляхом проходження стажування як на діючих підприємствах системи споживчої кооперації так і на підприємствах інших форм власності, навчаються на курсах підвищення кваліфікації. Набуті знання вміло використовують при викладанні своїх дисциплін, підкріплюючи теорію матеріалами практики, таким чином дозволяючи студентам максимально уявити себе безпосередньо на робочому місці бухгалтера або фінансиста, працівника з оціночної діяльності.

Викладачі циклової комісії обліково-фінансових дисциплін неодноразово приймали участь у Всеукраїнських виставках “Освіта” на яких представляли власні методичні розробки; являються керівниками наукових робіт студентів як на внутрішню науково-практичну студентську конференцію так і на Всеукраїнських науково-практичних конференціях студентів Вищих навчальних закладів І – ІІ рівня акредитації системи УКООПСПІЛКА. Під керівництвом Панченко О.П. та  Тітенко Л.В. студенти спеціальностей «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», приймали активну участь у всеукраїнських конкурсах молодих економістів.