Програма підготовки вступників на базі диплому кваліфікованого робітника за спеціальністю “маркетинг”, з предмету “основи маркетингу”

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Тема 1. Суть, функції та концепції маркетингу

 

Маркетинг як сучасна філософія бізнесу. Виникнення та основні етапи розвитку маркетингу.

Цілі маркетингової діяльності. Предмет, об’єкти та суб’єкти маркетингу. Принципи маркетинг. Завдання маркетингу. Функції маркетингу.

Основні поняття маркетингу: потреби, цінності, попит, товар, послуги, вартість, задоволення, угода, обмін, ринок.

Концепція маркетингу та її еволюція.

 

Тема 2. Комплекс маркетингу

 

Класифікація маркетингу. Характеристика видів маркетингу.

Комплекс маркетингу. Маркетингові моделі 4Ps і 4Cs та їхня еволюція. Характеристика елементів комплексу маркетингу.

Маркетингове середовище. Контрольовані та неконтрольовані чинники макро- та мікросередовища підприємства. Особливості впливу чинників маркетингового середовища на діяльність підприємства.

 

Тема 3. Маркетингові дослідження

 

Маркетингова інформація: поняття, значення. Класифікація маркетингової інформації. Джерела маркетингової інформації.

Маркетингові дослідження: мета, предмети та об’єкти. Види маркетингових досліджень, їхні переваги та недоліки. Етапи проведення маркетингових досліджень. Анкета як основний інструментарій маркетингового дослідження.

Поняття кон’юнктури ринку, критерії та показники для її дослідження. Прогноз кон’юнктури товарного ринку. Місткість ринку. Прогнозування продажу в маркетинговій діяльності.

Модель поведінки споживача. Види споживачів. Чинники, що обумовлюють поведінку споживачів. Процес прийняття рішення про купівлю товару, його етапи та характеристика.

Поняття та види конкуренції. Засоби нецінової конкуренції.

 

Тема 4. Сегментування ринку

 

Варіанти охоплення ринку: недиференційований диференційований, концентрований.

Сегментування ринків. Сегменти ринку. Основні принципи, що використовують під час сегментування споживчих ринків: географічні. Демографічні, психографічні та поведінкові. Критерії сегментування.

Пошук нових та вибір цільових сегментів ринку.

Позиціонування товару та фірми на ринку. Стратегії позиціонування.

Тема 5. Маркетингова товарна політика

 

Суть та структура маркетингової товарної політики.

Маркетингова концепція товару. Рівні товару. Класифікація товарів. Послуги як товар, їхні види та особливості. Рівень і форми сервісного обслуговування.

Поняття товарного асортименту і номенклатури товарів підприємства. Показники асортименту.

Товарна марка, її типи. Корпоративні символи. Поняття упаковки товару, її функції. Вимоги до упаковки. Маркування товарів: значення, види, вимоги.

Створення та впровадження на ринок нових товарів.

Поняття життєвого циклу товару. Характеристика етапів життєвого циклу товарів: розроблення, виведення на ринок, зростання, зрілості та занепаду. Види життєвого циклу товарів.

Конкурентоспроможність товару: поняття, система показників, методи визначення.

 

Тема 6. Маркетингова цінова політика

 

Поняття «ціна», «ціноутворення», «цінова політика». Види цін.

Чинники, що впливають на ціноутворення: цілі підприємства, типи ринку, вид та якість товару тощо.

Етапи встановлення ціни.

Види цінових стратегій та їхня характеристика.

Ринки чистої, монополістичної та олігополістичної конкуренції, чистої монополії. Ціноутворення на різних типах ринків.

Методи ціноутворення та їхня характеристика.

 

Тема 7. Маркетингова політика розподілу

 

Суть маркетингової політики розподілу. Система товароруху. Методи збуту товарів. Поняття «канал розподілу». Функції каналів розподілу. Прямі та опосередковані канали розподілу, їхні переваги та недоліки. Канали розподілу прямого і зворотного ходу, промислового та споживчого призначення. Основні характеристики каналів розподілу.

Види посередників.

Формування та оцінка каналів розподілу. Чинники,що впливають на структуру каналів збуту. Вибір каналу розподілу товарів підприємством.

 

Тема 8. Маркетингова комунікаційна політика

 

Суть маркетингової комунікаційної політики.

Основні елементи комплексу маркетингових комунікацій. Реклама: поняття, значення, види, носії. Пропаганда: суть та значення. Стимулювання збуту: види та засоби. Персональний продаж: значення, особливості, типи продавців. Прямий маркетинг: поняття, особливості, характеристика. Паблік рилейшнз: основні цілі та засоби. Інтегровані та новітні маркетингові комунікації.

Просування товару: стратегії проштовхування товару та стратегії привертання уваги до товару.

 

Рекомендована література

 

  1. Бєлявцев М.І., Іваненко Л.М. Маркетинг : підручник / М.І. Бєлявцев, Л.М. Іваненко.- К.: ЦНЛ, 2005. – 332 с.
  2. Бєлявцев М.І., Петренко І.В., Прозорова І.В. Маркетингова цінова політика: навч. Посіб. / М.І. Бєлявцев, І.В. Петренко, І.В. Прозорова. – К.: ЦНЛ, 2005. – 332 с.
  3. Гаркавенко С.С. Маркетинг : підруч. / С.С. Гаркавенко. – К.: Лібра, 2006. – 717 с.
  4. Кравчук Г.О. Маркетинг : навч. посіб. / Г.О. Кравчук. – ПП Балюк, Вінниця, 2009. – 295 с.
  5. Литвинова О.М. Маркетинг : навч. посіб. / О.М. Литвинова. – Х.: Харк. нац. аграр.ун-т, 2013. – 238 с.
  6. Маркетинг : підруч. / за ред.. С.І. Чеботарпя. – К.: «Наш час», 2007. – 504 с.
  7. Петруля Ю.Є. Маркетинг : навч. посіб. / Ю.Є. Петруля. – К.: Знання, 2007. – 305 с.
  8. Скибінський С.В. Маркетинг : підруч. Ч. 1 / С.В. Скибінський. – К.: КНЕУ, 2005. – 568 с.