Програма підготовки вступників на базі диплому кваліфікованого робітника за спеціальністю “інженерія програмного забезпечення”,”комп’ютерна інженерія” з предмету “основи роботи на персональному комп’ютері”

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

В умовах стрімкого розвитку науки і техніки, інформаційних технологій, модернізації та гуманізації освіти особливого значення набуває питання підготовки людини до повноцінного життя в інформаційному суспільстві. До найближчого оточення людини все більше входить комп’ютер, який сприяє розвитку розумових здібностей та активному й свідомому набуттю знань і вмінь, підвищує інтерес до навчання, привчає логічно мислити. А це, у свою чергу, викликає пошук нових підходів, упровадження нових ідей, новітніх інформаційних технологій навчання.

Метою програми є формування компетентностей особистості у процесі допрофесійної підготовки за професією “Операторів комп’ютерного набору”.

Основні завдання програми полягають у формуванні таких компетентностей:

– пізнавальної – ознайомлення, систематизація, поглиблення знань учнів із програмним забезпеченням, інформаційними технологіями, основними галузями їх застосування;

– практичної – освоєння методів машинопису, ефективного використання сучасної комп’ютерної та оргтехніки;

– творчої – формування досвіду постановки й розв’язання завдань на персональних комп’ютерах із використанням програмного забезпечення, здатності появляти творчу ініціативу, інтерес до професійної діяльності, потребу у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленню;

– соціальної – виховання колективізму та навичок спілкування в колективі, розвиток трудової культури, моральних якостей, громадянської позиції, виховання поваги до праці, позитивних якостей емоційно-вольової сфери (самостійність, наполегливість, працелюбство, доброзичливість);

Програма допрофесійної підготовки „Оператор комп’ютерного набору” складена з урахуванням вікових і психологічних особливостей вступників й розрахована на вищий рівень.

Зміст програми

Основи роботи на персональному комп’ютері (ПК)

 

1. Апаратне забезпечення персональних комп’ютерів (ПК)

 

Роль і значення інформатики, комп’ютеризації та комп’ютерної техніки в сучасному світі.

Правила поведінки й техніка безпеки під час занять і перерви. Комп’ютерна техніка, пристрої.

Історія та перспективи розвитку апаратного й програмного забезпечення персональних комп’ютерів. Історія розвитку обчислювальної техніки. Електронно-обчислювальні машини: класифікація, покоління, типи, сім’ї.

Призначення, будова та технічні характеристики персональних комп’ютерів. Огляд сучасних ПК їхні особливості та необхідні умови функціонування.Апаратне забезпечення ПК: загальні дані, структура; призначення і функції її складових; типова структурна схема взаємодії пристроїв ПК.Мікропроцесор як пристрій програмного управління комп’ютером: функції, типи та характеристики.Запам’ятовуючі пристрої комп’ютера, їхні різновиди, характеристики. Периферійні пристрої комп’ютера: принтер, ручні маніпулятори, стример, модем, плотер, сканер, мультимедіа-обладнання тощо. Техніка безпеки роботи на ПК.

Вивчення клавіатури ПК. Особливі прийоми роботи з клавіатурою, будова та призначення основних частин клавіатури ПК. Функціональні, спеціальні й додаткові клавіші на клавіатурі. Сліпий 10-ти пальцевий метод друкування, його переваги та можливості. Елементарні вимоги до оформлення машинописної сторінки. Цифровий блок клавіатури.

Загальні правила оформлення різних друкарських робіт і службових документів. Заповнення трафаретів документів. Виділення окремих частин тексу: крупний шрифт, розрядка, підкреслювання, курсив. Скорочення, яке застосовують у діловому листуванні. Службові листи, доповідна записка. Службова довідка. Договір. Наказ і витяг із наказу. Протокол і витяг із протоколу.

Оформлення робіт за формою та графленням. Робота з табличними формами. Списки, графіки, плани робіт, розклад. Цифрові таблиці. Засоби графлення. Підготовка робіт для розмножувальних апаратів.

 

2. Програмне забезпечення персональних комп’ютерів

Структура даних у ПК (файли, каталоги). Основні дані про засоби й форми подання інформації. Поняття про дані та їхні категорії, файли, каталоги, їхню ідентифікацію, дерево каталогів. Імена файлів та їхня специфікація. Структура даних на магнітних носіях: концептуальна, логічна й фізична.

Основні поняття програмного забезпечення. Програмне забезпечення ПК: призначення, структура, загальні дані про системні програми, системи програмування, прикладні програми. Поняття про операційну систему. Огляд операційних систем. Історія розвитку операційних систем.

3. Операційна система МS DOS

 

Основні поняття операційної системи МS DOS. Операційна система MS DOS: завантаження, структура та функції основних програм та утиліт. Структура MS DOS: основні модулі, базова система вводу-виводу, блок початкового завантаження, ядро MS DOS.

Теоретичні основи організації пам’яті ПК. Види пам’яті ПК. Розподіл пам’яті в МS DOS.

Файлова система MS DOS. Особливості організації файлової системи. Використання специфікації файлів. Зарезервовані імена файлів. Повне ім’я файла. Шлях до файлів. Ієрархічна структура каталогів. Поточний каталог. Зображення файлів за допомогою шаблонів.

Внутрішні команди. Зовнішні команди. Введення команд із клавіатури.

Внутрішні команди обслуговування каталогів(dir, mkdir, chdir, rmdir). Команди обслуговування файлової системи (cory, del, print, rename, move). Загальносистемні команди (date, time, ver) та ін. Основні зовнішні команди для роботи з каталогами, файлами, зовнішнім середовищем. Відновлення стертого файла. Пошук файла на диску. Перевірка файлів і структури на диску.

Захисне копіювання файлів. Форматування дисків. Розбиття на логічні диски.

Файли, драйвери клавіатури і принтерів. Поняття драйвера. Драйвери українського і російського алфавітів. Особливості кодування символів, АSСП-коди. Драйвери принтерів. Друкування файлів засобами операційної системи.

Поняття про конфігурацію MS DOS. Робота ПК з конфігурованою системою.

 

4. Сервісні оболонки

 

Подання інформації в Norton Commander (NC). Загальні дані про програму NC. Можливості NC.

Робота в NC з файлами, каталогами, дисками. Операції створення, редагування, переміщення, перейменування, копіювання і вилучення файлів і каталогів. Використання можливостей головного меню. Налагодження панелейзадопомогою F9. Перегляд файлів. Пошук файлів на диску. Зміна атрибутів файлів. Меню команд користувача. Встановлення конфігурацій NC. Встановлення редактора NC.

Утиліти NC.Огляд основних утиліт із комплекту утиліти NC. Засоби сервісного обслуговування дисків, вбудовані у Windows 2000, поновлення інформації з комплекту Norton.

 

5. Програми-архіватори

 

Загальні дані архівування файлів. Поняття про архівний файл. Створення архівів. Засоби архівації файлів, вбудовані у файлові оболонки. Архівація файлів у Windows. Архіватор WinZip, WinRar.

 

6. Комп’ютерні віруси. Методи запису від комп’ютерних вірусів

 

Методи захисту інформації від знешкодження в ПК.

Поняття про комп’ютерні віруси. Різновидність вірусів. Рання діагностика наявності вірусів. Програми для захисту від вірусів.

Дії при зараженні комп’ютера вірусом. Антивірусна профілактика.

 

7. Операційна система Windows 2000

 

Основні елементи Windows 2000. Операційна система Windows 2000. Вікна. Елементи вікон. Стіл. Значки і ярлики об’єктів. Головне меню. Провідник. Діалогові запити. Піктограми програм. Основи роботи з операційною системою Windows 2000. Комплекс програм Місгоsoft Оffice 2000 та його складові частини. Встановлення пакету Windows 2000. Вирішення проблем інсталяції. Робоче вікно „Провідника”. Меню „Провідника”.

Робота з файлами і папками у Windows 2000. Комплекс службових програм Windows 2000. Технологія роботи з папками: перегляд змісту папок, поновлення змісту вікна папки, дослідження властивостей папок і файлів, створення нових папок, переміщення, копіювання та перейменування папок, файлів і ярликів. Атрибути папок, файлів і ярликів. Пошук папок і файлів. Допоміжні програми. Таблиця знаків. Калькулятор. Блокнот. Календар. Панель управління. Огляд панелі управління. Настройка миші та клавіатури. Настройка кольору. Системи захисту екрану. Буфер обміну. Впровадження об’єктів. Обробка зв’язків.

Використання Word Pad. Загальні поняття. Робоче вікно програми Wоrd Pad. Набір тексту. Редагування й форматування тексту. Використання лінійки. Вставляння малюнків у текст. Компонування сторінок. Друкування файлів.

Створення і друк документів. Керування шрифтами.Вивід на друк із прикладних програм Windows 2000. Налагодження шрифтів і принтерів. Інсталяція нового принтера. Системні засоби встановлення й вилучення шрифтів.

 

8. Графічний редактор Раіnt

 

Основні поняття графічного редактора Раіnt. Головне меню Раіnt. Записування та збереження файлів. Виготовлення копій. Інструментарій. Креслярські інструменти. Перетворення виділених фрагментів. Спеціальні ефекти. Вставляння та друкування графічних зображень.

 

9. Комп’ютерні мережі

 

Основні поняття та огляд комп’ютерних мереж. Поняття, типи та архітектура комп’ютерних мереж. Основні поняття локальних і глобальних комп’ютерних мереж. Організація передачі повідомлень у мережах. Поняття протоколу. Модель „клієнт-сервер”. Служби. Рівні моделей зв’язку. Операційні системи комп’ютерних мереж. З’єднування комп’ютерів у мережу. Програмне забезпечення зв’язку. Програма Internet Explorer (провідник).

Локальні комп’ютерні мережі. Мережні протоколи. Глобальна комп’ютерна мережа Іnternet.Загальна характеристика комп’ютерної мережі як глобальної комп’ютерної мережі. Користування електронною поштою.

Основні поняття World Wide Web (WWW). Робота з програмою Іnternet Ехрlоrеr. Перегляд Wеb – сторінок. Пошук інформації в WWW. Створення Wеb-документів. Застосування мови НТМL.

Доступ до інших комп’ютерів. Копіювання файлів з одного комп’ютера на інший. Абонентське програмне забезпечення.

 

10. Автоматизовані робочі місця (АРМ) на базі персонального комп’ютера

 

Економічна інформація, формалізація та інформаційне забезпечення АРМ. Поняття, склад АРМ і реалізація нових інформаційних технологій в АРМ. Робоче місце користувача, оператора.

 

11. Табличний процесор (ТП) Ехсеl

 

Основні поняття табличного процесора Ехсеl. Загальна характеристика систем табличної обробки даних, можливості їхнього застосування в економіці для виконання розрахунків і створення документів. Табличний процесор Місгоsoft Ехсеl: можливості, інсталяція та запуск. Вікно і його елементи: системне та головнеменю, рядок формул і статусу, робоча книга (формат робочого аркуша й робочої книги). Інтерфейс користувача: меню, панелі інструментів, довідкова система, майстер діаграм, майстер функцій. Поняття електронної таблиці (ЕТ), основні її елементи. Об’єкти ЕТ. Логіка створення файлів у Ехсel.

Проектування електронних таблиць в Ехсеl. Основні правила побудови електронних таблиць (ЕТ). Типи даних в ЕТ та операції з ними, вбудовані функції. Переміщення та редагування змісту таблиць.

Використання робочих листів і книг в Ехсеl. Створення та форматування ЕТ. Введення та редагування даних в ЕТ. Копіювання та переміщення інформації. Робота з аркушами книг. Збереження файлів книг на магнітних дисках. Перегляд і друкування книг.

Робота з формулами та функціями в Ехсеl. Запис математичних формул і обчислення за ними. Вставляння формул за допомогою майстра функцій. Категорії функцій. Визначення функцій за допомогою майстра функцій. Обробка масивів таблиць. Сортування даних у таблицях.

Створення макросів в Ехсеl. Визначення макросу. Створення макросів на мові Visual Bаsic for Application (VВА) або макромовою Ехсеl 4.0 Масго і використання їх для розв’язування економічних завдань. Обробка макросу на листі макросів. Створення панелей інструментів. Зміна головного меню.

Використання шаблонів в Ехсеl. Створення шаблонів. Використання шаблонів для розв’язування економічних завдань.

Створення діaграм в Ехсеl. Майстер діаграм, його можливості. Елементи діаграми. Побудова та редагування графіків і діаграм різних типів. Переміщення та копіювання графіків і діаграм.

Зв’язок із додатками в Ехсеl. Вставляння об’єктів в Ехсеl з інших додатків Windows. Обмін даними. Експорт Ехсеl-файлів. Таблична база даних та операції з нею.

 

12. Текстовий редактор Word 2000

 

Основні поняття Word 2000.

Оброблення ділової кореспонденції в Word 2000. Призначення, різновиди та сфери використання текстових редакторів. Текстовий редактор Word for Windows. Елементи вікна. Довідкова система. Склад і функції головного меню. Стандартна панель інструментів. Вікна прикладних програм і документів. Сервісні можливості текстового редактора. Застосування можливостей текстового редактора Win Word для створення, збереження документів Word 2000.

Робота з таблицями в Word 2000. Створення таблиць і діаграм. Обробка таблиць. Виготовлення формулярів. Виготовлення рахунків.

Використання графіки в Word 2000. Шрифти та спеціальні символи. Виготовлення листів-запрошень, календарів, газетних листів і реклами. Багатоколонкова верстка. Імпорт графіки. Робота з кадрами. Вставка різноманітних об’єктів у документи Word 2000.

Робота з великими документами в Word 2000. Шаблони стандартних листів. Службова кореспонденція: лист-запит, лист-пропозиція, лист-нагадування про сплату. Серійні листи. Адресні етикетки. Таблиці стилів. Створення власного стилю. Вставка колонтитулів. Робота з кількома текстами одночасно. Виведення текстів на пристрій друку.

Робота з іншими додатками в Word 2000. Запуск редактора формул. Побудова екрану редактора формул. Уведення формул матриць, інтегралів тощо. Вставляння різних об’єктів у Word 2000 з інших додатків Windows.

 

13. Система управління базами даних (СУД) Ассеss

 

Створення та редагування таблиць в СУБД Ассеss. Особливості СУБД Ассеss. Меню та довідкова система СУБД Ассеss. Типи та властивості полів. Створення таблиць. Контекстне меню та операції з даними в таблицях. Принципи створення файлів баз даних в Ассеss. Імпорт файлів баз даних інших форматів у Ассеss.

Створення запитів і форм у СУБД Ассеss.Пошук даних в Ассеss. Створення запитів, форм, звітів за допомогою майстрів Ассеss.Використання системи запитів, майстрів форм і звітів в Ассеss.

 

 

Рекомендована література

 

1. Глинський Я.М. Інформатика 8-11 класи. – Л.: Деол, 2002.

2. Зарецька І.Т., Гуржій А.М., Соколов О.Ю. Інформатика. Ч.1, 2.- К.: Форум, 2004.

3. Павлюк Л.В., Киселева Т.И., Воронина М.Ф., Воробьев Н.И. Справочник по делопроизводству, архивному делу и основам работы на компьютере. – СПб.: Издательский дом Герда, 2004.

4. Сальнікова І.І. Microsoft Power Point для початківця: Навчальний посібник. – Ш.: Аспект, 2004.

5. Чаповська Р.Б. Microsoft Access 2000 для початківця: Навчальний посібник. – Ш.: Аспект, 2004.

6. Шестопалов Є.А. ІВМ РС для початківця: Навчальний посібник. – Ш.: Аспект, 1999.

7. Шестопалов Є.А. Internet для початківця: Навчальний посібник. – Ш.: Аспект, 2004.

8. Шестопалов Є.А. Microsoft Excel 2000 & XP для початківця: Навчальний посібник. – Ш.: Аспект, 2004.

9. Шестопалов Є.А. Microsoft Word 97 & 2000 для початківця: Навчальний посібник. – Ш.: Аспект, 2004.

10. Шестопалов Є.А. Microsoft Excel 1997 та 2000 для початківця: Навчальний посібник. – Ш.: Аспект, 2002.