Правила прийому 2016 зі змінами (14.07.2016)

Правила прийому

до Кіровоградського кооперативного коледжу
економіки і права імені М.П. Сая
Кіровоградської обласної спілки споживчих товариств
(облспоживспілки), яка є членом Центральної спілки споживчих
товариств України (Укоопспілки) в 2016 році
(зі змінами)

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоград – 2015

Розроблені на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України 06 червня 2016 року № 622 Зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2016 р. за № 860/28990

Провадження освітньої діяльності у Кіровоградському кооперативному коледжі економіки і права імені М.П. Сая Кіровоградської обласної спілки споживчих товариств (облспоживспілки), яка є членом Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 636036 від 10.03.2015 року та ліцензії Кіровоградської обласної державної адміністрації серія АА № 399639 від 28.04.2012 року, строк дії якої – до 24 квітня 2017 року (копії ліцензій додаються).
Правила прийому розроблені Приймальною комісією Кіровоградського кооперативного коледжу економіки і права імені М.П. Сая Кіровоградської обласної спілки споживчих товариств (облспоживспілки), яка є членом Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки) (далі – Коледж) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2016 році (далі – Умови прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 № 1085 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України № 1351/27796 від 04 листопада 2015 року «Про затвердження Умов прийому на навчання до ВНЗ України в 2016 році»

І. Загальні положення

1.У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:
вступне випробування – перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, співбесіди, вступного іспиту, фахового випробування тощо;
вступний іспит – оцінювання знань особи та здатності до опанування навчальної програми певного освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти;
вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі на навчання до Коледжу;
Єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) – автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;
конкурсний бал – сума балів вступника, до якої входять результати вступних випробувань, та інших показників, що обраховується відповідно до Умов та цих Правил прийому до Коледжу для осіб, що вступають для здобуття відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти. Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,001;
конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання до Коледжу;
право на зарахування за квотами – право вступника, передбачене законом, щодо зарахування до Коледжу на основі базової чи повної загальної середньої освіти за квотами, що реалізується відповідно до цих Правил та Умов;
право першочергового зарахування – право вступника на зайняття вищої позиції в рейтинговому списку при однаковому з іншими вступниками конкурсному балі;
рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання за спеціальностями (спеціалізаціями), що формується відповідно до Умов та Правил прийому до Коледжу;
співбесіда – перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо включення вступника до рейтингового списку;
технічна помилка – описка, граматична помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії під час внесення даних заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі;
фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня;.
Термін “ваучер” вживається у значенні, наведеному в Законі України “Про зайнятість населення”.
2. Коледж оголошує прийом для здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України щодо надання відповідних освітніх послуг серія АЕ № 636036 від 10.03.2015 року та ліцензії Кіровоградської обласної державної адміністрації серія АА № 399639 від 28.04.2012 року, строк дії якої – до 24 квітня 2017 року (копії ліцензій додаються) та затвердженими педагогічною Радою коледжу Правилами прийому до Кіровоградського кооперативного коледжу економіки і права імені М.П. Сая.
Коледж оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем, спеціальностями, формами навчання відповідно до ліцензій в межах ліцензованого обсягу (додаток 1).
Прийом на навчання на перший курс з нормативним та скороченим терміном навчання проводиться в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Особливості впровадження цього Переліку визначаються наказом Міністерства освіти і науки. Прийом на навчання на другий та наступні курси з нормативним терміном навчання здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями (напрямами підготовки) відповідно до Переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався набір на перший курс.
3. Фінансування підготовки фахівців у Коледжі здійснюється:
за рахунок коштів організацій і підприємств Кіровоградської обласної спілки споживчих товариств (облспоживспілки) для роботи в системі споживчої кооперації;
за ваучерами;
за кошти фізичних та юридичних осіб на умовах контракту.
4. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України.
5. Усі особи, які здобувають вищу освіту, мають рівні права та обов’язки.
6. Прийом до Коледжу здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування навчання.
7. Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки).
Не допускається одночасне навчання за кількома спеціальностям (спеціалізація ми, освітніми програмами, напрямами підготовки) за державним замовленням, у тому числі за різними освітніми ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) та формами навчання.
8. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надання місця в гуртожитку гарантовано. Для проживання у гуртожитку створені належні умови. Гуртожиток розташований поблизу коледжу у триповерховому окремому будинку. Кімнати розраховані на проживання 4 осіб, обладнані необхідними меблями. Є необхідні санітарно-гігієнічні та побутові приміщення на кожному поверсі (туалет, кухня). Душ знаходиться на першому поверсі. Для підготовки студентів до занять є кімната для самопідготовки. Гуртожиток розрахований на 120 осіб.

II. Організація прийому до коледжу

1. Організацію прийому вступників до коледжу здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора коледжу, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію коледжу, затвердженого педагогічною радою коледжу у відповідності до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085. Положення про приймальну комісію коледжу оприлюднюється на веб-сайті коледжу (додаток 2).
2. Директор коледжу забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Умов, Правил прийому до коледжу, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.
3. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором коледжу.
4. Усі питання, пов’язані з прийомом до Коледжу, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії і на веб-сайті Коледжу, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

III. Вимоги до рівня освіти вступників

1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти за денною формою навчання приймаються на перший курс особи з базовою загальною середньою освітою за результатами вступних випробувань.
2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти приймаються на другий курс (з нормативним строком навчання) або на перший курс (із скороченим строком навчання) особи, які подають для участі у конкурсі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, окрім випадків, зазначених у розділах VIII, X, XVIII цих Правил та Умов.
3. Коледж має право приймати за результатами вступних випробувань на перший курс (зі скороченим строком навчання) або другий курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу осіб, які отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність, яка визначається постановами Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 року № 1117 «Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах» та від 29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, що зазначається у правилах прийому до Коледжу (додаток 3).
4. Коледж приймає на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю (спеціалізацією) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу за результатами вступних випробувань відповідно до Правил прийому.
Коледж має право приймати на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціалісті за іншою спеціальністю (спеціалізацією, напрямом підготовки) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу за результатами вступних випробувань відповідно до Правил прийому до коледжу.
У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до диплома молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра його середній бал вважається таким, що дорівнює мінімальному рівню, передбаченому для такого типу документів.

IV. Правила прийому до коледжу

1. Правила прийому до коледжу в 2016 році (далі – Правила прийому) розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Умов, затверджуються педагогічною радою коледжу до 15 грудня 2015 року, розміщуються на офіційному веб-сайті коледжу і вносяться до Єдиної бази. Правила прийому діють протягом календарного року.
2. Правила прийому оприлюднюються державною мовою.
Правила прийому містять:
перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм (акредитація освітніх програм підтверджується сертифікатами про акредитацію відповідних спеціальностей та напрямів підготовки), за якими здійснюється прийом на кожний рівень вищої освіти;
порядок проведення конкурсного відбору та строки зарахування вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем вищої освіти;
перелік конкурсних предметів, з яких вступники подаватимуть сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої освіти з переліку: українська мова і література, історія України;
перелік конкурсних предметів, з яких проводяться вступні випробування;
порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);
порядок і строки прийому заяв і документів;
порядок проведення вступних випробувань, спосіб та місце оприлюднення їх результатів;
порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, що проведені Коледжем;
порядок обчислення конкурсного бала вступника на основі повної загальної середньої освіти із зазначенням суми балів вступника за кожен сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, середнього бала документа про повну загальну середню освіту, за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України) та/або за успішне закінчення підготовчих курсів коледжу для вступу до Коледжу на інженерно-технічні спеціальності («Розробка програмного забезпечення», «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж», «Комп’ютерна інженерія», «Інженерія програмного забезпечення»), помножених на вагові коефіцієнти, що встановлюються Правилами прийому Коледжу. Сума коефіцієнтів дорівнює одиниці.
порядок обчислення бала за успішне закінчення підготовчих курсів коледжу (додаток 4), обсяг навчальних годин яких складає 260 аудиторних годин та термін навчання – шість місяців для вступу до нього на інженерно-технічні спеціальності, що може становити від 0 до 5 відсотків конкурсного бала;
умови поселення вступників та студентів до гуртожитку відповідно до затвердженого у Коледжі порядку;
порядок і строки прийому заяв і документів та строки зарахування іноземців, осіб без громадянства, закордонних українців, біженців та осіб, які потребують додаткового захисту;
в коледжі відсутні місця державного замовлення, строки оприлюднення рейтингових списків вступників;
вичерпний порядок обчислення конкурсного бала, у тому числі з використанням вагових коефіцієнтів для усіх категорій вступників, зокрема для випадків різної кількості його складових з дотриманням принципу рівності прав вступників;
в коледжі відсутні можливості для навчання осіб з особливими потребами.
Правилами прийому встановлюються:
перелік та кількість сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (перелік конкурсних предметів);
вага середнього бала документа про повну середню освіту становить 10 відсотків конкурсного бала;
вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів коледжу для вступу до нього (додаток 4) на інженерно-технічні спеціальності («Розробка програмного забезпечення», «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж», «Комп’ютерна інженерія», «Інженерія програмного забезпечення»), становить 5 відсотків конкурсного бала;
На підставі Правил прийому Коледж до 25 грудня 2015 року заповнює інформаційні таблиці Єдиної бази, які підлягають верифікації.
Назви освітніх програм самостійно визначаються Коледжем, вони можуть збігатись з назвами спеціальностей та спеціалізацій. Назви освітніх програм подаються державною мовою або дублюються державною мовою в разі використання в них мов національних меншин та іноземних мов.

 

V. Строки прийому заяв та документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 

1. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання визначаються Правилами прийому з дотриманням вимог пунктів 3 – 8 цього розділу.
2. Порядок роботи приймальної комісії:
понеділок – п’ятниця з 800 до 1700, обідня перерва з 1200 до 1300;
субота – неділя з 900до 1400.
3. Прийом заяв та документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти на денну форму навчання проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Вступники на основі

базової загальної середньої освіти

повної загальної середньої освіти

Прийом заяв та документів у паперовій формі від вступників розпочинається

 

11 липня 2016 року

крім випадків, передбачених у розділі XVIII цих Правил та Умов.

Прийом заяв у паперовій або електронній формі від вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти закінчується

 

о 18.00 годині

27 липня 2016 року.

Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і складають вступні іспити у коледжі, зокрема відповідно до розділу VIIІ цих Правил та Умов, а також проходять співбесіду відповідно до розділу X цих Правил та Умов закінчується

 

о 18.00 годині

20 липня 2016 року.

Співбесіди проводяться

з 21 по 24 липня вступні іспити проводяться

з 21 липня до 27 липня 2016 року

Прийом заяв та документів від осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти закінчується

о 18.00 годині

20 липня

2016 року.

 

Вступні іспити проводяться

з 21 липня до 27 липня 2016 року

 

Рейтинговий список вступників які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової та повної загальної середньої освіти оприлюднюється

 

 

не пізніше 12.00 години

01 серпня 2016 року.

 

Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування відповідно до пункту 1 розділу XV цих Правил та Умов на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

 

не пізніше 10 серпня 2016 року.

 

Зарахування вступників на денну форму навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти відбувається: за кошти фізичних та юридичних осіб

 

 

не пізніше 12 серпня 2016 року

4. Прийом заяв та документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників, які вступають до коледжу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за цим самим рівнем на денну форму навчання проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Прийом заяв та документів у паперовій формі від вступників розпочинається

 

11 липня 2016 року

 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, що складають вступні іспити

 

о 18.00 годині 20 липня 2016 року.

 

Вступні іспити проводяться

з 21 липня до 27 липня 2016 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12.00 години

01 серпня 2016 року.

Термін зарахування вступників на денну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб відбувається

 

не пізніше 12 серпня 2016 року

 

5. Прийом заяв та документів, фахові вступні випробування, що проводить коледж, конкурсний відбір та зарахування на навчання осіб, які вступають на для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, відповідно до пунктів 3, 5 розділу III цих Правил та Умов на денну форму навчання проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Прийом заяв та документів у паперовій формі від вступників розпочинається

 

11 липня 2016 року

 

Закінчення прийому заяв та документів, від осіб, які мають складати фахові випробування, що проводить Коледж закінчується

 

о 18.00 годині 20 липня 2016 року.

 

Строки проведення Коледжем фахових вступних випробувань

з 21 липня до 27 липня 2016 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12.00 години

01 серпня 2016 року.

Термін зарахування вступників на денну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб відбувається

 

не пізніше 12 серпня 2016 року

6. Прийом заяв та документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти на заочну форму навчання проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Навчання без відриву від виробництва

Повна загальна середня освіта

Прийом заяв та документів від вступників розпочинається

 

з 29 серпня 2016 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступі іспити

 

27 вересня 2016 року

Закінчення прийому документів від осіб, які мають право складати вступні іспити або проходять співбесіду, що проводяться коледжем

о 18.00 годині

19 вересня 2016 року

Строки проведення Коледжем співбесіди та вступних іспитів

з 20 вересня до 27 вересня 2016 року

Рейтинговий список вступників, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста оприлюднюється

 

не пізніше 12.00 години

28 вересня 2016 року

Зарахування вступників проводиться

не пізніше 30 вересня 2016 року

7. Прийом заяв та документів, фахові випробування, що проводить коледж, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника на заочну форму навчання проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Навчання без відриву від виробництва

Вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника

Прийом заяв та документів у паперовій формі від вступників розпочинається

 

з 29 серпня 2016 року

Закінчення прийому документів від осіб, які складають фахові випробування, що проводяться коледжем

 

20 вересня 2016 року

Строки проведення Коледжем фахових випробувань

з 20 вересня до 27 вересня 2016 року

Рейтинговий список вступників, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста оприлюднюється

 

не пізніше 12.00 години

28 вересня 2016 року

Зарахування вступників проводиться

не пізніше 30 вересня 2016 року

8. Прийом заяв та документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників, які вступають до коледжу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за цим самим рівнем на заочну форму навчання проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Навчання без відриву від виробництва

Повна загальна середня освіта

Прийом заяв та документів від вступників розпочинається

 

з 29 серпня 2016 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступі іспити

 

27 вересня 2016 року

Закінчення прийому документів від осіб, які мають право складати вступні іспити або проходять співбесіду, що проводяться коледжем

о 18.00 годині

19 вересня 2016 року

Строки проведення Коледжем співбесіди та вступних іспитів

з 20 вересня до 27 вересня 2016 року

Рейтинговий список вступників, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста оприлюднюється

 

не пізніше 12.00 години

28 вересня 2016 року

Зарахування вступників проводиться

не пізніше 30 вересня 2016 року

 

VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до коледжу

1. Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання подають заяви тільки в паперовій формі. Подання заяв вступником на спеціальності (спеціалізації) на денну форму навчання, на які не передбачено державне замовлення, не обмежується.
2. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії коледжу. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.
Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано Коледжем на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) до Коледжу.
Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.
3. У заяві вступники вказують спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки), нозологію, мову тощо та форму навчання.
Заяви, подані на певну спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) до Коледжу за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.
4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:
документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України “Про громадянство України”);
свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;
військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VIII цих Правил та Умов), зарахування за співбесідою (розділ Х цих Правил та Умов), зарахування за квотами (розділ ХІ цих Правил та Умов) (за наявності).
У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобуту професійно-технічну або вищу освіту може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про закінчення професійно-технічного або вищого навчального закладу, здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня та кваліфікації.
5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VIII цих Правил та Умов), зарахування за співбесідою (розділ Х цих Правил та Умов), зарахування за квотами (розділ ХІ цих Правил та Умов) (за наявності).
чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, але не пізніше строків, установлених у розділі V цих Правил та Умов, для прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування.
6. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 році, окрім випадків передбачених у розділах VIII, X, XVIII цих Правил та Умов.
7. Коледж самостійно визначає мінімальне значення кількості балів сертифіката із загальноосвітніх предметів (результатів вступних екзаменів), з яким вступник допускається до участі у конкурсі (додаток 5).
8. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією коледжу, або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
9. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією коледжу згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 № 1085 (додаток 6).
10. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.
Письмове підтвердження Технічного адміністратора Єдиної бази або директора Українського центру оцінювання якості освіти про недостовірність інформації, поданої вступником до Коледжу, є підставою для відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).
Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.
11. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Коледжу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше дати, що передує дню оголошення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті коледжу.
12. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VIII цих Правил та Умов), зарахування за співбесідою (розділ Х цих Правил та Умов), зарахування за квотами (розділи ХІ цих Правил та Умов), першочергового зарахування (розділ XII цих Правил та Умов) фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.
13. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2015 року за № 614/ 27059. Процедура визнання Документа з метою продовження навчання здійснюється Коледжем до початку другого семестру першого року навчання його власника.
14. Приймальна комісія коледжу, до якого вступник подав заяву, перевіряє в Єдиній базі перелік його заяв, поданих до інших навчальних закладів.

VII. Організація і проведення конкурсу

1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Коледжу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з двох предметів (додаток 5).
Коледж може запропонувати вступнику можливість вибору одного з предметів, крім обов’язкового
Обов’язковим конкурсним предметом є українська мова та література.
2. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, конкурсний бал обчислюється як сума балів за кожен сертифікат з конкурсних предметів, середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та балів за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів Коледжу, помножених на вагові коефіцієнти, що встановлюються Правилами прийому до коледжу. Сума коефіцієнтів дорівнює одиниці. Бали за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів коледжу нараховуються з урахуванням коефіцієнтів відповідно до абзацу одинадцятого пункту 2 розділу IV цих Правил та абзацу тринадцятого 2 розділу IV Умов. Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали, наведеної у додатку 7 цих Правил та додатку 4 Умов. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 200-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 100.
3. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковим, крім випадків, передбачених розділами VIII, X, XVIII цих Правил та Умов.
4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних іспитів з двох предметів, визначених Правилами прийому.
5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів Коледжу. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”.
У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про базову середню освіту його середній бал вважається таким, що дорівнює 1.
6. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають вступний іспит з урахуванням наявності відповідних педагогічних кадрів, які є членами предметних (атестаційних) комісій).

VIII. Участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти

1. Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у Коледжі мають право особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання.
2. Брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів у Коледжу (за їх вибором) мають право особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2015 року, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа та особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.
3. У встановленому цими Правилами та Умовами порядку брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі (за їх вибором) мають право особи, яким таке право надано Законами України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» та «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції.

ІX. Проведення вступних екзаменів, фахових випробувань

1. Відповідно до пункту 3 розділу III, пункту 6 розділу VII, розділу VIIІ цих Правил та Умов для проведення вступних екзаменів створюються екзаменаційні комісії. Для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) створюються фахові атестаційні комісії.
Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на іншу спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) у Коледжі.
2. Результати вступних іспитів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.
3. Результати вступних іспитів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.
4. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються фаховими екзаменаційними комісіями і затверджуються директором коледжу не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.
Програми фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайті Коледжу та в приймальній комісії.
5. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.
Перескладання вступних випробувань не допускається.
6. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені Коледжем, розглядає апеляційна комісія коледжу, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директора.
7. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки, отриманої на вступному екзамені у Коледжі, повинна подаватись вступником в день проведення усного екзамену, а з письмового – не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки.
Апеляційна заява подається особисто вступником на ім’я голови приймальної комісії, у якій детально викладено претензії до членів предметної (фахової) екзаменаційної комісії. Відповідальний секретар приймальної комісії повідомляє вступнику протягом двох годин після подачі апеляції про час її розгляду апеляційною комісією.
Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило, в присутності вступника. Голова Апеляційної комісії інформує членів комісії про зміст апеляційної заяви, пропонує голові відповідної предметної (фахової) екзаменаційної комісії та членам апеляційної комісії вивчити та прокоментувати лист усної відповіді (протокол співбесіди) або письмову роботу вступника. Від вступника апеляційна комісія теж може вислухати мотивовані зауваження, пояснення, претензії. Додаткове опитування вступника при розгляді апеляції не допускається.
Члени апеляційної комісії приймають рішення з приводу виставлення кількості балів або про її зміну в присутності вступника.
Засідання апеляційної комісії протоколюється відповідним секретарем.
8. Відомості щодо результатів вступних іспитів (фахових випробувань) формуються в Єдиній базі.

X. Зарахування за співбесідою

1. За результатами співбесіди зараховуються до Коледжу особи:
яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право;
які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революція Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року;
визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 11 – 14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.
3. Коледж оголошує рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди осіб не пізніше 12.00 години 25 липня. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування відповідно до пункту 1 розділу ХV цих Правил та Умов на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 10 серпня 2016 року. Зарахування вступників на денну форму навчання за кошти фізичних і юридичних осіб відбувається не пізніше 12 серпня 2016 року.
Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 1 цього розділу, не зараховані на навчання за результатами співбесіди, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

XI. Зарахування в межах встановлених квот

1. Право на зарахування на основі повної загальної середньої освіти в межах встановлених квот за результатами вступних іспитів або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання мають особи, зазначені в пунктах 1 – 3 розділу VIII цих Правил та Умов (за наявності).
2. Зарахування осіб, визначених у пункті 1 цього розділу, відбувається в межах встановлених квот (за наявності) за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.
3. Квоти для осіб, визначених Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», надаються у встановленому порядку.
4. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 1 цього розділу, не зараховані на навчання на визначені місця у межах встановлених квот, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

XІІ. Право на першочергове зарахування

1. Право на першочергове зарахування до Коледжу мають:
особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;
особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;
особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
діти, батьки (один із батьків) яких загинули під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції;
діти учасників бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;
діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу − категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, − категорія 2;
шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також особи, протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або батьки яких загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;
члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;
чемпіони і призери Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор – за спеціальністю фізична культура і спорт;
особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;
особи, які мають направлення організацій і підприємств споживчої кооперації Кіровоградської області.
2. Право на першочергове зарахування надається за послідовністю, визначеною в пункті 1 цього розділу.

XІІІ. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

1. Рейтинговий список вступників, формується за категоріями в такій послідовності:
вступники, які мають право на зарахування за квотами;
вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;
вступники, які мають право на зарахування за конкурсом.
2. У межах кожної зазначеної в пункті 1 цього розділу категорії рейтинговий список вступників впорядковується:
за конкурсним балом від більшого до меншого;
з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття відповідно до розділу ХІІ цих Правил та Умов (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), а в разі необхідності з використанням такої послідовності:
особи, які мають більшу суму балів за результатами вступних випробувань;
особи, які мають вищі результати вступних випробувань з максимальними ваговими коефіцієнтами;
особи, які мають вищий середній бал атестата про загальну середню освіту.
Якщо право першочергового зарахування та встановлені в четвертому − шостому абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.
3. У рейтинговому списку вступників, який формується з Єдиної бази, зазначаються:
прізвище, ім’я та по батькові вступника;
конкурсний бал вступника;
зарахування за квотою або співбесідою;
наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;
наявність права на першочергове зарахування.
4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті коледжу. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті коледжу.
Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання відповідно до пункту 1 розділу XІV цих Правил та Умов.
У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників, відповідно до пункту 3 цього розділу.

XІV. Надання рекомендацій для зарахування

1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, приймальна комісія приймає у строк, визначений цими Правилами та Умовами, та згідно з порядком формування рейтингового списку, визначеного у розділі XІІІ цих Правил та Умов, що впорядковується відповідно до конкурсного бала вступника – від вищого до нижчого.
Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах ліцензійного обсягу.
2. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії коледжу.
Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті коледжу.
Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

XV. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в пунктах 3 – 8 розділу V цих Правил та пункті 8 розділу V Умов, зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому та Умовами, до приймальної комісії коледжу. Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії.
2. Особи, які в установлені строки, визначені пунктах 3 – 8 розділу V цих Правил та пункті 8 розділу V Умов, не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому та Умовами (не виконали вимог для зарахування), втрачають право на зарахування на навчання, крім випадків визначених у розділах XVI, XVII та XIX цих Правил та Умов.

XVІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування

1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому та Умовами, до приймальної комісії коледжу.
Між строками, встановленими в пунктах 3 – 8 розділу V цих Правил та пунктах 8 і 9 розділу V Умов, рекомендація до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб надається вступникам для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймальною комісією без урахування наданих раніше рекомендацій до зарахування на навчання за кошти державного бюджету в іншому вищому навчальному закладі або на іншу спеціальність (спеціалізацію, освітню програму).
2. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу XV цих Правил та Умов.
Договір із замовником щодо навчання за кошти фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.
3. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за кошти державного бюджету, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за кошти державного бюджету або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.
При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з вищих навчальних закладів за бажанням студента. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

XVІІ. Наказ про зарахування

1. Накази про зарахування на навчання видаються директором коледжу на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті коледжу у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в пунктах 3 – 8 розділу V цих Правил та пункті 9 – 12 розділу V Умов.
2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 5 розділу XX цих Правил та Умов.
Вступники можуть бути відраховані з коледжу за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.
На звільнене(і) при цьому місце (місця) навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки). У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з інших спеціальностей (спеціалізацій, освітніх програм, напрямів підготовки) коледжу за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви на іншу спеціальність.
3. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником вимог пункту 1 розділу XV цих Правил та Умов.

XVIII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у коледжі

1. Коледж не здійснює підготовку іноземців в зв’язку з відсутністю ліцензії.
2. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти на рівні з громадянами України за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.
3. Закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, при вступі до Коледжу користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах установлених квот прийому (за наявності) до Коледжу за співбесідою з предметів, передбачених правилами прийому.
4. Іноземці, які вступають на навчання, зараховуються до Коледжу на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.

XІX. Зарахування до коледжу на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників

1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з коледжу, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі.
Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п’яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пунктів 2, 3 розділу XVІI цих Правил та Умов. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 години 19 вересня.
2. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт.

XX. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до коледжу

1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Представники засобів масової інформації повинні зареєструватися та пред’явити посвідчення відповідно до вимог акредитації журналістів.
Представники ЗМІ акредитуються у приймальній комісії коледжу не пізніше ніж за 3 дні до проведення засідання приймальної комісії, на участь в якому претендують.
Для акредитації журналісти повинні надати приймальній комісії коледжу відповідну заявку. Заявка на акредитацію подається до приймальної комісії на офіційному бланку редакції ЗМІ і засвідчується підписом головного редактора та печаткою ЗМІ. Разом із заявкою представляється копія свідоцтва про державну реєстрацію ЗМІ та копія ліцензії на мовлення (для електронних ЗМІ).
Заявка на акредитацію повинна містити наступні відомості:
повне найменування ЗМІ;
інформація про засновників (співзасновників) або видавця (видавців);
тираж, періодичність (для електронних ЗМІ – канал і регіон мовлення);
юридичну та фактичну адресу редакції ЗМІ, регіон розповсюдження, поштову адресу (у тому числі індекс);
прізвище, ім’я, по-батькові технічного фахівця, його посаду, робочий телефон;
журналіст повинен мати посвідчення журналіста.
Заявка на акредитацію приймається в оригіналі.
Рішення про акредитацію приймається приймальною комісією в терміни, що не перевищують 2 днів з дня отримання заявки на акредитацію.
Список акредитованих представників ЗМІ оприлюднюється на веб-сторінці приймальної комісії Кіровоградського кооперативного коледжу економіки і права імені М.П. Сая.
Акредитаційне посвідчення одночасно є посвідченням на право входу до приміщення, де проводиться засідання приймальної комісії.
2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.
3. Коледж зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (освітньої програми, напряму підготовки). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за кожною спеціальністю (освітньою програмою, напрямом підготовки) та освітньо-кваліфікаційним рівнем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом на інформаційних стендах приймальної комісії та офіційному веб-сайті коледжу не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.
4. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на інформаційних стендах приймальної комісії та офіційному веб-сайті коледжу.
5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування студента.
6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до Коледжу здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою “Конкурс”, на підставі даних, внесених приймальною комісією до Єдиної бази, із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів X – XІІ цих Правил та Умов.

 

Розглянуто на засіданні
приймальної комісії
Протокол № 11
від 24 червня 2016 року