Зміни до умов прийому 2016 (14.07.2016)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Голова приймальної комісії Директор Кіровоградського кооперативного коледжу економіки і права імені М.П. Сая
_____________ О.В. Михайлов
«___» ______________2016 року

 

 

 

ЗМІНИ
до Правил прийому Кіровоградського кооперативного коледжу
економіки і права імені М.П. Сая Кіровоградської обласної спілки споживчих товариств (облспоживспілки), яка є членом Центральної
спілки споживчих товариств України (Укоопспілки) в 2016 році

 

 

Розроблені на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України
02 липня 2016 року № 755
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 липня 2016 року за № 928/29058

 

 

ЗМІНИ
до Правил прийому Кіровоградського кооперативного коледжу
економіки і права імені М.П. Сая Кіровоградської обласної спілки споживчих товариств (облспоживспілки), яка є членом Центральної
спілки споживчих товариств України (Укоопспілки) в 2016 році

Внести зміни до Правил прийому Кіровоградського кооперативного коледжу економіки і права імені М.П. Сая в 2016 році, на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України 02 липня 2016 року № 755, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 липня 2016 року за № 928/29058.

1 У розділі ІІІ:
1) пункт 1 доповнити новим абзацом другим такого змісту:
«Особи, які раніше здобули повну загальну середню освіту за бюджетні кошти, можуть вступати на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти за кошти фізичних та юридичних осіб.»;

2) доповнити розділ новим пунктом 5 такого змісту:
«5. Відраховані здобувачі вищої освіти ступеня бакалавра мають право за індивідуальною програмою бути поновленими для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у тому самому або іншому вищому навчальному закладі».

2. Пункт 1 розділу VI доповнити новим абзацом другим такого змісту:
«Коледж створює консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі.».

3. У розділі XІ:
1) пункт 1 викласти у такій редакції:
«1. Право на зарахування на основі базової чи повної загальної середньої освіти в межах встановлених квот за результатами вступних іспитів або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання мають особи, зазначені в пунктах 1, 2 розділу VIII цих Правил та Умов, а також особи, яким таке право надано Законом України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”. Право на зарахування на основі базової чи повної загальної середньої освіти за результатами вступних іспитів або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання мають особи, яким таке право надано Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції».

Розглянуто на засіданні
приймальної комісії
Протокол № 12
від 11 липня 2016 року